Zasady Przyznawania corocznych statuetek "Ernesty"

§ 1

1. Zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej ustala się zasady przyznawania corocznych statuetek "ERNESTY" za wyróżniającą działalność na rzecz SITK.

2. Statuetka przyznawana jest za dużą aktywność w poprzednim roku kalendarzowym:
- w działalności na rzecz transportu i Stowarzyszenia,
- w działalności organizacyjnej na rzecz SITK,
- efektywną pracę w obszarze transportu na rzecz społeczności lokalnej.
a w szczególności za:
- nowe inicjatywy, które mogą być rozpowszechnione,
- działania na rzecz całego Stowarzyszenia,
- promujące dobrą pracę i przyszłe efekty.

3. Statuetka przyznawana jest w kategoriach:
- najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa, 
- najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa,
- najaktywniejszy w dziedzinie transportu …*)
- najaktywniejszy Klub (Koło),
- najaktywniejszy Klub Seniora,
- najaktywniejszy Oddział.

4. Zarząd Krajowy może przyznać statuetkę ERNEST za całokształt działalności (nie więcej niż jedną rocznie).

5. W każdej kategorii Zarząd Krajowy ustala trzy nominacje, a Kapituła Wyróżnień wybiera z nich jedną. Wyróżnienia są uroczyście wręczane przez Prezesa Stowarzyszenia na zebraniu Rady Prezesów, na Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK lub uroczystych spotkaniach branżowych.

6. Za przygotowanie kandydatur w każdej kategorii odpowiada wyznaczony członek Zarządu Krajowego. Ustalenie list nominowanych i podjęcie decyzji przez Kapitułę powinno odbyć się w pierwszym półroczu danego roku.

7. Wnioski winny być zgłaszane drogą elektroniczną w terminie ustalonym przez Zarząd Krajowy. Wnioski w kategoriach indywidualnych mogą składać koła, kluby, Zarządy Oddziałów, członkowie honorowi i członkowie Zarządu Krajowego. Wnioski w kategoriach zespołowych mogą składać Zarządy Oddziałów i Zarząd Krajowy.

8. Uzyskanie statuetki ERNEST w jakiejś kategorii w kolejnych dwóch edycjach oznacza brak możliwości ubiegania o nią w następnym roku.

9. Uzyskanie statuetki ERNEST w jakiejś kategorii co najmniej trzykrotnie jest podstawą do przyznania statuetki SUPER ERNEST.

10. Statuetkę SUPER ERNEST przyznaje Zarząd Krajowy na wniosek Przewodniczącego Kapituły danej kategorii.

11. Przyznanie statuetki SUPER ERNEST oznacza brak możliwości ubiegania się o statuetkę ERNEST w tej kategorii przez kolejne 5 lat.

12. Kapitułę Wyróżnień stanowią:
- w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa: Prezes Honorowy Senior jako przewodniczący Kapituły oraz wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii,
- w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa: Prezes Stowarzyszenia jako przewodniczący Kapituły oraz wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii,
- w kategorii najaktywniejszy w dziedzinie transportu: Prezes Honorowy Stowarzyszenia jako przewodniczący Kapituły oraz wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii,
- w kategorii najaktywniejszy Klub (Koło): Sekretarz Generalny Stowarzyszenia jako przewodniczący Kapituły oraz wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii,
- w kategorii najaktywniejszy Klub Seniora: Prezes Honorowy Senior jako przewodniczący Kapituły oraz wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii,
- w kategorii najaktywniejszy Oddział:: Prezes Honorowy jako przewodniczący Kapituły, Prezes Honorowy Senior, Prezes Stowarzyszenia oraz wszyscy dotychczasowi laureaci w tej kategorii.

13. Za zorganizowanie posiedzeń Kapituł odpowiadają ich przewodniczący. Kapituła podejmuje prawomocne decyzje przy obecności co najmniej połowy jej członków. W pracach Kapituł biorą udział wszyscy członkowie, ale w głosowaniach nie mogą brać udziału członkowie z Oddziałów, których kandydatury są rozpatrywane.

Niniejsze Zasady zostały zatwierdzone przez Zarząd Krajowy SITK RP w dniu 9.11.2010 r., zaktualizowane 15. 05. 2012 r. i obowiązują w kadencji 2010 - 2014.
----------------------------------------
*) np. drogowego, lotniczego, żeglugi, publicznego, inżynierii ruchu.