Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Oferta

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych oferuje swoje usługi:

Z branży:

Kolejowej - tabor szynowy, urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem pociągów, telekomunikacja, budowa stacji, pojazdy szynowe, koleje linowe

Drogowej - nawierzchnie szynowe, nawierzchnie drogowe i lotniskowe, trasy i węzły drogowe, układy komunikacyjne w miastach

Budownictwa komunikacyjnego - mosty, tunele, wiadukty, zabezpieczenie budowli i urządzeń komunikacyjnych przed szkodami górniczymi ,usługi geotechniczne, oświetlenie obiektów

Komunikacji miejskiej - tabor, nawierzchnie szynowe, urządzenia sterowania ruchem

Komunikacji lotniczej - statki powietrzne, inżynieria ruchu lotniczego

Samochodowej - identyfikacja pojazdów samochodowych określenie autentyczności numeru identyfikacyjnego pojazdu, ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu, ocena stanu technicznego pojazdu po wykonanych naprawach

W zakresie:

 1. Ekspertyz, opinii , prac studialnych i projektowych
  • ekspertyz, orzecznictwa i opinii technicznych taboru kolejowego (wagony, lokomotywy, pojazdy pomocnicze), tramwajowego, linowego, wyciągów narciarskich, powietrznego, samochodowego w tym dla transportu intermodalnego (naczepy, nadwozia wymienne), taboru transportu wewnętrznego(wózki widłowe),maszyn, urządzeń, obiektów zaplecza technicznego oraz budynków.
  • projektów technicznych (w tym budowlanych), kosztorysów, weryfikacji wycen dokumentacji technicznej.
  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami inwestycyjnymi
  • wycena wartości (wg. oceny stanu technicznego i okresu użytkowania ) taboru samochodowego, wózków widłowych, taboru szynowego, maszyn, urządzeń i wszelkich innych obiektów, ocena zgodności maszyny lub urządzenia z minimalnymi i ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • rozpoznania rynku i analiz ekonomicznych efektywności inwestycji
  • studiów wykonalności urządzeń i obiektów komunikacyjnych,
  • analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • koncepcję i projekty organizacji ruchu drogowego
  • projektów układów komunikacyjnych miast i osiedli
  • prac studialnych i naukowo-badawczych
  • koncepcji i założeń techniczno-ekonomicznych
  • przygotowania materiałów szkoleniowych z zakresu uprawnień budowlanych
  • organizacji wykonawstwa robót budowlano-montażowych
  • mechanizacji robót budowlano-montażowych, kolejowych, drogowych i komunikacyjnych
  • regulaminów pracy bocznic kolejowych.
  • metryk dróg, ulic i mostów drogowych
  • specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów
  • business planu / określenie przedsięwzięć inwestycyjnych, określania miejsca przedsiębiorstwa, celów przedsiębiorstwa, sposobów i środków do osiągnięcia tych celów w określonym horyzoncie czasowym/.
 2. Organizowania:
  • konferencji naukowo-technicznych
  • sympozjów promocyjnych
  • marketingu
  • szkolenia specjalistycznego między innymi : Ogólnych zasad realizacji przedsięwzięć według procedur FIDIC, umów o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Sporządzania opinii i ekspertyz technicznych dla sądu

Dysponujemy:

 • dużym potencjałem wykonawczym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych (rzeczoznawców i specjalistów różnych branż. posiadających uprawnienia budowlane

Zapewniamy:

 • wysoki poziom wykonywanych opracowań
 • dobór wysokokwalifikowanych wykonawców
 • konkurencyjne ceny za wykonywane opracowania
 • krótkie terminy realizacji i terminowość wykonania

Lista wykonanych usług przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych SITK Oddział w Warszawie obejmujących ekspertyzy, opinie, oceny techniczne i wyceny taboru kolejowego maszyn i urządzeń, określenie stanu technicznego i wycena pojazdów samochodowych.

Rok2014

1. Określenie szacunkowej wartości rynkowej lokomotywy szerokotorowej M62

2. Określenie szacunkowej wartości rynkowej podbijarki do torów i rozjazdów.

3. Wykonanie opinii projektowo-kosztorysowej dla Miasteczka Ruchu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

4. Wykonanie szacunkowej wartości wiertnicy TMB do wiercenia tuneli.

5. Wykonanie kosztorysu powykonawczego dla ?Naprawa toru na linii 273 szlak Wrocław-Szczecin.

6. Wykonanie kosztorysu powykonawczego dla linii 273 szlak Bytom Odrzański- Nowa Sól.

7.Aktualizacja wycen 12 szt. lokomotyw serii EU07

8. Wykonanie opinii dla Prokuratury Białystok dotyczącej wykonanych prac budowlanych.

8 Określenie liczby miejsc siedzących oraz stanu technicznego autobusu Autosan i samochodu Lublin.

9. Wycena lokomotywy M62M 007 dla spółki kolejowej.

10. Opinia techniczna w sprawie możliwości wykonania zjazdu indywidualnego z ulicy Adama Mickiewicz w Nowym Sączu.

11. Opinia techniczna {budowlana, wykonawcza, powykonawcza} oraz oraz wad nawierzchni do ruchu pieszego.

12. Opinia dot. nawierzchni dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej 114 odcinek Trzebień - Police.

13 Ustalenie jakości naprawy powypadkowej samochodu Opel Vectra.

14. Wykonanie wytycznych szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót na roboty budowlane dla ZDW.

15 Wykonanie wyceny 2-ch lokomotyw zabytkowych bezogniowych.

Rok 2013

1. Opinia techniczna dotycząca przebudowy ulicy Topolowej w Mysiadle - Ustalenie zgodności wykonanych robót z obowiązującymi przepisami prawa i normami, ocena zasadności rozwiązań projektowych i planowanej przebudowy.

2.Wycena mienia ruchomego elementów szyn rozjazdów kolejowych.

3.Ocena szacunkowe wartości rynkowej lokomotywy M62 metoda odtworzeniową.

4.Wycena 52 wagonów pasażerskich serii A i B.

5. Opracowanie podręcznika użytkownika pt. Wyrób oryginalny a równoważny, definicje, procedury zatwierdzenia oraz prawa do posługiwania sie znakami towarowymi w świetle realizowanych przetargów w spółkach PKP. Licytacja elektroniczna jako narzędzie realizacji zamówień PKP INTERCITY, PKP Cargo SA.

6. Ekspertyza-Opinia Techniczna nośności fragmentu ulicy Boryszewskie w W-wie wraz z określeniem konstrukcji poszerzenia ulicy do 4 m.

7.Ocena techniczna i określenie rynkowej wartości wagonu kolejowego posiadającego walory historyczne i naukowe.

8. Wykonanie opinii szacunkowej 2 lokomotyw SM42 w celu określenia wartości rynkowej.

9.Wycena 5 sztuk lokomotyw serii EU 07 i serii SU 45.

10. Określenie stanu technicznego i wartości rynkowej 2-ch wózków motorowych {drezyn) i 2-ch przyczep do drezyn oraz wózka akumulatorowego.

11. Opinia techniczna w sprawie lokalizacji betonowych barier ochronnych zlokalizowanych w rejonie węzła drogowego w ciągu drogi krajowej DK1 realizowanego w ramach zadania budowa obwodnicy Siewierz w ciągu drogi DK 78.

12.Opinia techniczna w sprawie prawidłowości usytuowania zatoki autobusowej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 740 w tym zgodności usytuowania przedmiotowej zatoki z przepisami prawa.

13. Opracowanie opinii technicznej wykonania robót drogowych zadania LPR Włocławka - Rewaloryzacja Zielonego Rynku.

14. Opinia techniczna na temat podstawowych przyczyn segregacji i niedogęszczonych warstw asfaltowych.

15. Opinia dla Sądu Okręgowego w W-wie związana z budową autostrady A-4 Zgorzelec-Krzyżowa odcinek Zgorzelec-Wykroty.

16 Wycena szacunkowa lokomotywy ST 43.

17. Opinia w sprawie prawidłowości rozwiązania przyjętego w związku z przebudową drogi wojewódzkiej 719 w miejscowości Żyrardów , dotycząca likwidacji zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę w związku z dostępem działki do drogi niższej kategorii a w szczególności w/w rozwiązania z przepisami prawa.

18. Wycena pojazdów dotyczących przyczep samochodowych, samochodów i motocykli w ilości 11 sztuk.

19 Wycena konstrukcji składanych estakad kolejowych SEK 500, podpór niskich do składanych estakad kolejowych SEK 500 oraz zestawów narzędzi do przęseł i podpór SEK 500.

20. Autorskie opracowanie- opinia dla Sądu Okręgowego Wydziału Gospodarczego w Lublinie w sprawie powództwa Gminy Miasto-Puławy Zarząd Inwestycji Miejskich przeciwko Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Inżynieryjnych "Perfekt".

21. Wycena środków trwałych dla Elektrociepłowni Siekierki.

22.Oszacowanie godziwej wartości rynkowej 2-ch wagonów cystern kolejowych i wagonu samowyładowczego .

23 Wycena taboru zbędnego zabytkowego w ilości 243 sztuki dla PKP    

Rok 2012

1. Ocena techniczna oraz dokonanie oraz dokonanie prób sprawności maszyn do szycia .

2. Analiza techniczno-ekonomiczna dźwigu ZK I 61 Polon

3. Określenie wartości rynkowej samochodów osobowych marki Ford Mondeo i samochodu ciężarowego Transit ,Volvo S 60.

4. Analiza komunikacyjna wjazdu na teren Zakładu QUARTZ w Nowym Dworze mazowieckim.

5. Opracowanie opinii technicznej dotyczącej sposobu obliczania powierzchni przejazdu kolejowego.

6. Wycena 2 sztuk lokomotyw EU 07.

7 Wycena 33 sztuk wagonów pasażerskich .

8.Ekspertyza techniczna wykonanych robót z kostki granitowej dla zadania " Budowa Ronda Warszawsko-Różeńska" , wykonanie przejścia ulicy Broniewskiego oraz drogi dojazdowej do Centrum Kultury i Rekreacji Za Stawem w Ostrowi Mazowieckiej.

9. Wycena 5 sztuk lokomotyw serii SU 45.

10. Opracowanie koncepcji ronda - skrzyżowanie ulicy Pankiewicza i Powstańców Styczniowych.

11Wykonanie wyceny 9 sztuk lokomotyw elektrycznych serii EU 07.

12. Ocena techniczna i określenie szacunkowej wartości rynkowej lokomotywy serii M62M nr 19.

13 Ocena techniczna i określenie szacunkowej wartości rynkowej 47 sztuk wagonów towarowych.

14. Wycena 6 sztuk lokomotyw elektrycznych EU 07.

15. Wykonanie wyceny wartości rynkowej 426 sztuk wagonów towarowych .

16. Aktualizacja istniejących i opracowanie nowych Wytycznych Technicznych dla warstw nawierzchni

asfaltowych dla ZDW.

17. Wycena rzeczowego majątku trwałego spółki PKP i Cargo S.A.- środków trwałych stanowiących park maszynowy zaplecza technicznego.

18. Wycena majątku trwałego - lokomotyw PKP Cargo S.A. do wartości godziwej.

19. Określenie szacunkowej wartości rynkowej lokomotywy SM 48 nr 229.

20, Wycena taboru kolejowego znajdującego się na stanie PKP S.A. Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami przy uwzględnieniu wartości historycznej.

21. Ekspertyza szyn kolejowych UIC S60.

22 . Ocena techniczna i określenie szacunkowej wartości rynkowej 165 szt. wagonów kolejowych.

23, Wykonanie opinii dot. szacunkowej wartości 12 lokomotyw w celu określenia wartości dla prywatnej spółki kolejowej.

24. Opinia w sprawie prowadzonego postępowania przetargowego procesu projektowego dokumentacji drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża - Siemień -Rybno- Pniewo.

25. Wycena godziwej wartości rynkowej elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 ,EN 71, EN 58 ,

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej