Regulamin konkursu

SITK RP  Oddział w Warszawie

REGULAMIN

dorocznego konkursu dla Szkół Wyższych
na najlepsze prace dyplomowe
w dziedzinie transportu
za rok 2019


Postanowienia wstępne
1.    Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału SITK RP w Warszawie.
2.    Cele konkursu
2.1.    Wykorzystanie wyników prac dyplomowych do praktycznych zastosowań
w Warszawie i na Mazowszu.
2.2.    Zachęcenie do podejmowania tematyki praktycznej związanej z systemem transportowym Warszawy i Mazowsza.
2.3.    Propagowanie prac dyplomowych z dziedziny transportu.
3.    Charakter konkursu:
3.1.    Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich studentów – dyplomantów Wyższych Uczelni Warszawy i Mazowsza, podejmujących tematykę transportu i komunikacji
3.2.    Nagrody i wyróżnienia SITK RP za wysoko ocenione prace dyplomowe są przyznawane dyplomantom studiów magisterskich lub inżynierskich w Wyższych Uczelniach Warszawy i Mazowsza. Promotorzy tych prac otrzymują podziękowanie.
4.    Kategorie prac konkursowych.
Przewiduje się cztery kategorie konkursowe:
4.1.    Praca dyplomowa magisterska dotycząca Warszawy.
4.2.    Praca dyplomowa magisterska dotycząca Mazowsza.
4.3.    Praca dyplomowa inżynierska dotycząca Warszawy.
4.4.    Praca dyplomowa inżynierska dotycząca Mazowsza.

Postanowienia szczegółowe
1.1.    Postawą do ubiegania się o nagrodę jest zgłoszenie pracy przez Dziekana Wydziału, Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry odpowiedniej Wyższej  Uczelni lub Koła SITK działającego  w danej jednostce Uczelni.
1.2. Zgłoszenie pracy powinno zawierać:
    - wypełniony formularz zgłoszeniowy posiadający następujące dane:
    - nazwę Uczelni, Wydziału, Instytutu, katedry,
    - imię i nazwisko autora pracy dyplomowej,
    - tytuł pracy dyplomowej,
    - imię i nazwisko promotora,
    - datę obrony
    - wydrukowany i oprawiony egzemplarz pracy dyplomowej
1.3. Do zgłoszenia należy dołączyć opinie:
    - promotora,
    - recenzenta pracy.
1.4. Do konkursu na dany rok można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia
       do 30 grudnia 2019 r..
1.5. Zgłaszane prace należy przekazywać do Biura Zarządu Oddziału SITK RP w Warszawie do 30 kwietnia 2020 roku.
1.6  Prace będą oceniane w niżej wymienionych, szeroko pojmowanych, grupach tematycznych :
1.6.1.zagadnienia techniczne (technologiczne) w rozwoju i funkcjonowaniu systemu transportowego (infrastruktura, eksploatacja, materiały budowlane, organizacja ruchu drogowego, kolejowego)
1.6.2.zagadnienia ochrony środowiska związane z rozwojem i funkcjonowanie systemu transportowego (metody i środki minimalizacji negatywnych skutków transportu dla środowiska),
1.6.3. problemy ekonomiczne i organizacyjne rozwoju i funkcjonowaniu systemu transportowego.
1.7. Corocznie Zarząd Oddziału powołuje Sąd konkursowy i i wyznacza Przewodniczącego Sądu.
1.8. Przewodniczący Sądu Konkursowego rozdziela zgłoszone prace do zaopiniowania poszczególnym
      członkom Sądu, którzy na piśmie zgłaszają swoje uwagi i propozycje dotyczące oceny pracy.     
1.9. Podstawowe kryteria oceny prac są następujące:
- aktualność tematu ( to jest wyjście naprzeciw realnym problemom Warszawy i Mazowsza) stanowiącego przedmiot pracy,
- możliwość wykorzystania (zwłaszcza korzyści z wdrożenia) wyników pracy w praktyce,
- nowatorstwo proponowanych rozwiązań,
- sposób prezentacji tematu, oryginalność, nowoczesność metodologiczna i jakość opracowania.
1.10. Sąd Konkursowy opracowuje protokół końcowy, w którym proponuje kolejność przyznania nagród i wyróżnień oraz wnioskuje do Zarządu Oddziału o akceptację tego protokółu.
1.11. Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymują dyplomy, książki, nagrody rzeczowe lub finansowe. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.
1.12. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w terminie do końca III kwartału każdego roku.
    Prezentacja najlepszej (najlepszych) prac wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas seminarium poświęconemu wynikowi Konkursu, w terminie uzgodnionym z laureatami Konkursu.
1.13. Promotorzy nagrodzonych prac otrzymują stosowne pisemne podziękowanie.
1.14.    Członkowie Sądu pełnią funkcje honorowo.

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej