Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Szkolenie FIDIC 2019

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie organizuje intensywne jednodniowe szkolenia  na temat:

A. Strategia wykonywania dużego projektu inwestycyjnego w świetle obowiązującego prawa i postanowień podpisanych kontraktów na roboty, ze szczególnym uwzględnieniem problemów Wykonawców Robót, związanych z decyzjami Zamawiającego /Inżyniera"

B. Strategia zarządzania dużym projektem inwestycyjnym w świetle obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem problemów Zamawiającego /Inżyniera na etapie przygotowania i realizacji inwestycji".

Wykładowcą jest Pani mgr Krystyna Semeniuk- Pytel, która od 1991r . zajmuje się projektami infrastrukturalnymi na różnych ich etapach, realizowanych przez różnych uczestników procesu budowlanego (Zamawiający, Inżynier, Wykonawca) oraz prowadzi od wielu lat szkolenia w tym zakresie.

Swoje zaangażowanie w projekty rozpoczęła od zorganizowania w strukturach PKP (Zamawiającego) biura zajmującego się kontraktami, finansowanymi z kredytów zagranicznych instytucji finansowych oraz środków pomocowych UE, zawieranymi z krajowymi i zagranicznymi kontrahentami jak również przez kilkanaście lat kierowała tym biurem na stanowiskach: naczelnika, a potem dyrektora ds. kontraktów. Posiada ugruntowane doświadczenie w przygotowywaniu międzynarodowych porozumień, aktów prawnych, warunków kontraktów na roboty wg FIDIC, dostawy i usługi oraz instrukcji dla oferentów, zgodnie z wymaganiami Banku Światowego, EBI, EBOR i UE (programy PHARE/ISPA) oraz z Ustawą PZP.

Od 2007 r. Współpracuje z SAFEGE (Biurem Inżyniera), zajmując się kolejno: raportowaniem postępu robót, roszczeniami wykonawców, prowadzeniem szkoleń, oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, opracowaniem szeregu „Metodologii” w odniesieniu do usług Inżyniera na zarządzanie kontraktami budowlanymi, oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowlanego, dla kontraktów podpisanych z GDDKiA.

Ponadto, w latach 2005-2012, współpracując z wieloma firmami konsultacyjnymi,   opracowała szereg wniosków o dofinansowanie POIiŚ, które dofinansowanie uzyskały.

Oprócz tego sporadycznie, jako Konsultant, wspomagała Wykonawców robót lub Inżyniera, w redagowaniu zaskarżeń do Sądu w odniesieniu do naruszeń prawa w stosunku do nich przez Zamawiającego.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie przeprowadza Szkolenia FIDIC /jednodniowe/ na terenie Państwa firmy lub Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5.

Zasadniczym celem szkolenia jest zwiększenie świadomości kadry w zakresie wymagań, jak i możliwości związanych z realizacją kontraktu w oparciu o wzorce FIDIC. Proponujemy grupę docelową dla kadry kierowniczej (kierownicy robót, kontraktu) oraz dla czynnych osób pracujących w działach technicznych kontraktu, jak również skierowanych na kontrakty realizowane na podstawie procedur FIDIC.

W ramach szkolenia zostanie przedstawiona tematyka dotycząca realizacji kontraktów zarówno w formule „zaprojektuj i zbuduj, jak i buduj”.

Poruszone zostaną następujące kwestie:

- zakres ceny kontraktowej (ryczałtowej) dla kontraktu Z i Z (D&B) a roboty dodatkowe; wymagania, zmiana; realizacja robót na podstawie poleceń inżyniera - kiedy można realizować i jak je rozliczyć; dokumentacja zdarzeń kontraktowych i ich istota (wpisy do dziennika budowy, raporty dzienne itp.); harmonogram - jako pomoc a nie problem; zakończenie kontraktu (odbiory, próby, świadectwo przejęcia, gwarancja, jakości, rękojmia).

 Oferta obejmuje:

  • Przygotowanie programu i poprowadzenie warsztatu dla 10 - 15 -osobowej grupy
  • Przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych (w formie drukowanych podręczników wręczonych uczestnikom w trakcie szkolenia lub na płycie CD.
  • Raportowanie po każdym z warsztatów według ustalonego zakresu (podsumowanie ankiety satysfakcji, zgłaszane pytania i problemy, spóźnienia i wcześniejsze wyjścia, trudne sytuacje i inne obserwacje trenera)

Termin szkolenia do uzgodnienienia.

Cena szkolenia dla 1 uczestnika wynosi 900 zł i obejmuje:

  • koszt prowadzenia szkolenia przez wykładowcę - trenera na terenie firmy lub
    w budynku Warszawskiego Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5  Warszawie,
  • koszt opracowania materiałów szkoleniowych, przygotowania do wydania w ilości do odpowiedniej liczby uczestników szkolenia + 1 egz. dla firmy,
  • koszt wydania dokumentu dla każdego uczestnika szkolenia w postaci certyfikatu,

W załączeniu: do pobrania

Zarządzenie dużym projektem budowlanym kurs A i B

 

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej