Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Sekcja komunikacji miejskiej

Przewodnicząca: Grażyna LENDZION

Sekcja Komunikacji Miejskiej Oddziału Warszawskiego SITK powstała jesienią 1958 r.. bezpośrednio po V Zjeździe Komunikacji Miejskiej w Katowicach. Inicjatorem powstania Sekcji i motorem jej działań przez szereg lat był kol. Mieczysław Iwanowski, wieloletni aktywista SITK.

Na zebraniu w październiku tego roku wybrano pierwszy zarząd Sekcji w następującym składzie:

 • Przewodniczący - kol. Piotr Komorowski
 • Wiceprzewodniczący - kol. Włodzimierz Szer
 • Sekretarz - kol. Adam Kotuszewski
 • Przewodniczącymi Sekcji byli kolejno koledzy:
 • Piotr Komorowski - 2 lata
 • Jan Kubalski - 4 lata
 • Stefan Urbański - 4 lata
 • Jerzy Kania -6 lat
 • Andrzej Siemiński -10 lat
 • Kazimierz Żytek -1 rok
 • Ryszard Rygiel -1 rok
 • Aleksander Krupa -6 lat
 • Bonifacy Sieklucki -8 lat
 • Wojciech Wojtysiak -1 rok
 • Zbigniew Latoszek - 2 lata
 • Wojciech Wojtysiak - 3 lata
 • Adam Kotuszewski - 7 lat

Najdłużej funkcję Sekretarza Sekcji (ponad 10 lat) pełnili Adam Kotuszewski i Krystyna Kudowska-Goc.

Zadaniem Sekcji jest prowadzenie działalności naukowo - technicznej dotyczącej zagadnień związanych z problemami transportu miejskiego, szczególnie w zakresie komunikacji miejskiej i drogownictwa miejskiego. Jest to realizowane m.in. przez inicjatywę i współorganizowanie konferencji, narad odczytów, wystaw oraz przez działalność bieżącą.

W pierwszym okresie największy wysiłek Sekcji był skierowany na integrację środowiska, szkolenie i poszerzanie wiedzy członków. Osiągnięto to m.in. przez organizowanie wystaw prac konkursowych oraz dyskusji fachowych np.:

 • pokaz prac konkursowych na Układ Komunikacyjny Warszawy wykonanych przez Politechnikę Warszawską, „Metroprojekt” oraz Biuro Urbanistyczne Warszawy, a także prac wykonanych w Biurze Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej
 • pokaz prac konkursowych na rozwiązanie komunikacyjne PI. 3-ch Krzyży, węzła Słowackiego - Potocka itp.
 • licznych konferencji naukowo - technicznych na tematy komunikacyjne
 • współorganizowanie z Sekcją Główną zjazdów przedsiębiorstw komunikacyjnych miast polskich.

W początkowym okresie do Sekcji należały Koła Zakładowe SITK przy:

 • Biurze Studiów i Projektów Komunikacji Miejskiej, przekształcone w 1970 r. w Biuro Studiów i Projektów Inżynierii i Komunikacji Miejskiej, a następnie w 1972 r. w Biuro Planowania Rozwoju Warszawy,
 • Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i Miejskim Przedsiębiorstwie Autobusowym, przekształconymi w 1964 r. w Miejskie Zakłady Komunikacyjne, a od 1994 r. podzielone na Tramwaje Warszawskie i Miejskie Zakłady Autobusowe oraz Zarząd Transportu Miejskiego.
 • Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego ..Stolica".
 • Departamencie Komunikacji Miejskiej w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, (następnie Ministerstwie Administracji. Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, a potem w Ministerstwie Komunikacji),
 • Katedrze Komunikacji Miejskiej Politechniki Warszawskiej.

W 1960 r. do Sekcji dołączyły Koła przy:

 • Instytucie Gospodarki Komunalnej (przekształcanym kolejno w Instytut Kształtowania Środowiska a potem Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej),
 • Wydział Komunikacji Rady Narodowej m.st. Warszawy (potem Wydział Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego),
 • Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym.
 • Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych,
 • Zarządzie Dróg i Mostów (potem Wojewódzkim ZDiM).

W dalszych latach do Sekcji dołączyły Koła SITK przy ..Metroprojekcie" i Miejskim Biurze Projektów WARCENT oraz Dyrekcji Budowy Metra i Dyrekcji Budowy Tras Komunikacyjnych, które na skutek połączenia się obu tych instytucji przekształcono w styczniu 1983 roku w Generalną Dyrekcję Budowy Metra, a następnie w 1995 r w Metro Warszawskie.

W szczytowym rozkwicie tzn. w 1979 r.(po 20 latach działalności) Sekcja zrzeszała 595 osób w 12 Kołach co stanowiło 14,4 % członków O/W SITK i 12.0 % Kół O/W SITK.

Lp.Koło Zakładowe Przy:Przewodniczący KołaLiczba Członków
1. Biurze Planowania Rozwoju Warszawy Zbigniew Woroszczuk 65
2. Biurze Proj. Bud. Komunalnego ..STOLICA’’ Andrzej Pieńkowski 45
3. Biurze Proj, „METROPROJEKT’ Maria Czemiewska 44
4. Miejskim Biurze Projektów „WAR-CENT' Wanda Mrozowska 21
5. Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Instytucie Gospodarki Komunalnej Jerzy Ostaszewicz 44
6, Wydziale Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Bolesław Zemojtin 33
7. Dyrekcji Budowy Tras Komunikacyjnych Tadeusz Gnatowski 44
8. Dyrekcji Budowy Metra Andrzej Zajączkowski 15
9. Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Ryszard Rygiel 181
10. Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Bogusław Markowski 25
11. Wojewódzkim Zarządzie Dróg i Mostów Ryszard Kaczmarek 68
12. Biurze Prewencji Ruchu Drogowego Kom. Gł. MO Leszek Komalewski 10

W minionym okresie, a szczególnie w latach osiemdziesiątych przestało działać kilka Kół głównie na skutek reorganizacji, likwidacji lub prywatyzacji niektórych zakładów pracy, przy których działały nasze Koła. Dotyczyło to całego Oddziału.

Obecnie w 2014 r. do Sekcji należy 5 Koł Zakładowych przy:

 • Biurze Planowania Rozwoju Warszawy S.A. – Prezes Wanda Malasek
 • Metrze Warszawskim Sp. z o.o. - Prezes Tadeusz Piszewski
 • Biurze Projektów ..Metroprojekt” Sp. z o.o. - Prezes Maria Sikora
 • Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. - Prezes Dariusz Czop
 • Biurze AECOM Sp. z o.o.Prezes - Przemysław Panek

W skład Zarządu Sekcji wchodzą następujący koledzy: Adam Kotuszewski - Prezes. Bohdan Sabela - Wiceprezes. Wanda Strzałkowska - Malasek - Sekretarz, Członkowie Andrzej Zajączkowski. Waldemar Lasek.

Fakt wyodrębnienia się Sekcji Komunikacji Miejskiej z grona pracowników inżynieryjno - technicznych komunikacji w środowisku warszawskim miał istotne znaczenie dla dalszego rozwoju tej dziedziny. Sekcja skupiała różnych specjalistów Komunikacji: drogownictwa, transportu miejskiego, inżynierii ruchu, planowania i projektowania systemu transportowego aglomeracji warszawskiej oraz szeroko pojętej urbanistyki. Do tego dołączyli specjaliści z dziedziny eksploatacji, wykonawstwa i nadzoru inwestorskiego, a także utrzymania dróg i ulic.

Działania na rzecz integracji środowiska komunikacyjnego w Warszawie były skuteczne zwłaszcza w latach 60. Podparciem dla prężnego działania środowiska komunikacyjnego w owym czasie była zintegrowana władza (skupienie ośrodka decyzyjnego) w postaci Wydziału Komunikacji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.

Potem rolę taką pełnił Wydział Techniczny Biura Zarządu m.st. Warszawy, a obecnie Biuro Drogownictwa i Komunikacji podległe bezpośrednio Wiceprezydentowi Miasta. Już na przełomie lat 50. i 60. istniała dobra współpraca Władz Miasta z SITK. kiedy Wiceprzewodniczącym Stołecznej Rady Narodowej (odpowiednik Wiceprezydenta) był mgr inż. Stanisław Zelent, specjalista w dziedzinie komunikacji.

Na polu stowarzyszeniowym powiększono kontakty z innymi sekcjami, a szczególnie z Sekcją Drogową i Kolejową SITK. oraz Sekcją Komunikacji Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), organizując wspólnie szereg narad, konferencji, sympozjów oraz konkursów na tematy urbanistyczno-komunikacyjne do czego szczególnie przyczynili się koledzy Lech Remisz. Wojciech Mickiewicz i Stanisław Furman.

Działalność naszej Sekcji często była wspólna lub zbieżna z działalnością Sekcji Głównej (Krajowej) Komunikacji Miejskiej, w składzie której działali Koledzy: prof. Jan Podoski, Jan Kotus. Zbigniew Mikulski, Daniel Obrębski, Marian Rataj, Bohdan Zuń. Andrzej Zajączkowski. Organizowano wówczas m.in. na zmianę co dwa lata Zjazdy Komunikacji Miejskiej i Drogownictwa.

Nasza Sekcja współpracowała również z Głównymi Komisjami SITK ds. Konkursów oraz Inżynierii Ruchu, gdzie szczególnie udzielali się w tym czasie Koledzy Wojciech Suchorzewski i Wojciech Wojtysiak.

W ramach działania Sekcji i Kół przenoszono na grunt warszawski i kraju szereg nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w dziedzinie inżynierii ruchu między innymi poprzez organizowanie szkoleń np. w zakresie nowych metod obliczania przelotowości skrzyżowań i ulic ( HCM ), projektowania systemów komunikacyjnych, nowych systemów sygnalizacji ulicznej, klasyfikacji układu ulicznego, zastosowania ETO przy programowaniu ruchu, makietowania (do celów poglądowych) przed zamierzoną przebudową skrzyżowań drogowych np. dla Placu Jedności Robotniczej (obecnie Plac Politechniki), a także dla zastosowania rozwiązań usprawniających ruch na Placach Unii Lubelskiej oraz Komuny Paryskiej (obecnie Plac Wilsona).

Wnioski z w/w imprez technicznych przekazywano do władz miejskich i resortowych.

Sekcja poprzez organizowanie wspólnych narad i spotkań dyskusyjnych nie tylko środowiska skupionego w Oddziale Warszawskim (sekcje Kolejowa i Drogowa oraz TUP), ale także władz miejskich i resortowych ministerstw - miała swój udział, poprzez aktywne działanie naszych Koleżanek i Kolegów, w doprowadzeniu np. w połowie lat 60-tych do:

 • wymiany taboru tramwajowego na typ 13N.
 • przezwyciężaniu kryzysu w zasilaniu energetycznym komunikacji tramwajowej (Uchwała KERM z dnia 31.1.1967 r.) – wspólne działania z Kołami SITK i SEP przy MZK.
 • dostosowaniu do ruchu podmiejskiego linii średnicowej PKP wraz z budową nowych przystanków: Stadion. Śródmieście. Ochota i Powiśle, a także wprowadzenia WKD (EKD) do wykopu linii średnicowej.
 • generalnej przebudowy i modernizacji całych ciągów komunikacyjnych o zasadniczym znaczeniu dla miasta np. ul. Grójecka. Grochowska, oraz węzłów ulicznych np. AL Jerozolimskie z Nowym Światem (pierwsze w kraju skrzyżowanie z wyspą centralną i sygnalizacją), skrzyżowanie Targowa - Świerczewskiego (obecnie plac Wileński) - pierwsze w kraju skrzyżowanie skanalizowane z wielofazową sygnalizacją świetlną, za które koledzy z naszych Kół uzyskali nagrodę NOT i Mistrza Techniki,
 • w koordynacji z Ministerstwem Komunikacji zapoczątkowano skuteczną (od 1965 r.) przebudowę tras wylotowych z Warszawy. przyjęto pierwsze, nie w pełni udane, próby koordynacji taryfy PKP i MZK na obszarze miasta, wprowadzając jednolite opłaty na bilety jednorazowe PKP w określonej strefie.

Członkowie Sekcji brali również bezpośredni udział w projektowaniu i realizacji wielu kluczowych dla Stolicy inwestycji m.in. dotyczyły one remontów oraz budowy mostów i wiaduktów, otoczenia Dworców Centralnego, Wschodniego i Zachodniego oraz Międzynarodowego Dworca Lotniczego, tras komunikacyjnych, I linii metra w Warszawie, zaplecza technicznego komunikacji miejskiej, wdrażania i udoskonalania programów sygnalizacji świetlnej oraz nowych metod symulacji ruchu.

Niestety, w dalszych latach coraz bardziej potęgowała się rozbieżność między założeniami przyjmowanymi w projektach systemu komunikacyjnego przewidującego budowę sieci metra w Warszawie i nawiązanymi do powyższego założenia realizacjami osiedli mieszkaniowych lokalizowanych peryferyjnie. Wynikało to m.in. z opóźnienia podjęcia decyzji o realizacji I linii metra, co powodowało wzrost konfliktów komunikacyjnych i odczuwalne pogarszanie standardów komunikacyjnych, bez realnych możliwości rozwiązania zarówno co do czasu realizacji jak i możliwości zapewnienia substytutu metra.

Również w tym okresie powstały rozbieżności w poglądach na rozwój komunikacji tramwajowej. Sukcesy w komunikacji autobusowej i rozwój motoryzacji spowodowały, że optymistycznym poglądom na budowę metra zaczęły towarzyszyć tezy o likwidacji tras tramwajowych, a co najgorsze, podjęto decyzję o zlikwidowaniu niektórych odcinków i połączeń tramwajowych. W latach 1967-73 kolejno likwidowano trasy tramwajowe na ulicach: Rakowieckiej. Książęcej, Radzymińskiej. Żelaznej, Św.Wincentego i Powązkowskiej oraz ( na liniach wybudowanych po wojnie) na ul. Marywilskiej oraz do Młocin i do Wilanowa. Dopiero ogólnoświatowy kryzys energetyczny w drugiej połowie lat 70. i ogromny zestaw argumentacji kolegów z O/W SITK i Kół przy BPRW, MZK i IKŚ jak również doświadczenia zagraniczne miały wpływ na doprowadzenie do zahamowania ograniczenia systemu tramwajowego, a nawet przystąpiono do budowy nowych tras tramwajowych na obszarach nie kolidujących z przyszłymi trasami metra np. do Bródna, Piasków. Jelonek i Bemowa Lotniska.

Równocześnie całe warszawskie środowisko SITK. łącznie z Zarządem Głównym podjęło zdecydowane działanie na rzecz przyspieszenia doprowadzenia do rozpoczęcia realizacji I linii metra. Zorganizowano na ten temat szereg konferencji i narad, napisano wiele artykułów oraz skierowano wnioski do władz uzasadniające potrzebę rozpoczęcia budowy metra.

W ramach tych działań SITK w 1972 r. powołało Komisję ds. Komunikacji Podziemnej w Miastach, której Przewodniczącym został kol. Aleksander Krupa. W 1973 r. zorganizowano konferencję naukowo - techniczną z udziałem ok. 10 specjalistów projektowania i budowy metra w Brukseli, którzy przekazali bardzo cenne swoje doświadczenia.

SITK nawiązało ścisłą współpracę w ramach organizacji technicznych dawnych krajów demokracji ludowej. Szczególnie korzystna była współpraca z Budapesztem i Pragą, które wyprzedzały Warszawę w projektowaniu i budowie metra. Współpracę później kontynuowało Biuro Projektów ..Metroprojekt".

Warto nadmienić, że to był okres, kiedy wyjaśniano Decydentom, źe dla bieżących potrzeb komunikacyjnych nie można stawiać na szali albo budowę metra lub Trasę Armii Krajowej i że należy realizować jedno i drugie.

Dnia 25 października 1982 r. rozpoczął działalność Społeczny Komitet Budowy Metra, którego głównym celem było przyspieszenia rozpoczęcia budowy metra w Warszawie. W skład Komitetu weszli głównie Koledzy z Sekcji Komunikacji Miejskiej. Przewodniczącym Komitetu został kol. Marian Rataj, a Wiceprzewodniczącym - prof. Jan Podoski, później długoletnim Sekretarzem był kol. Bohdan Sabela.

Sądzimy, że intensywna działalność Sekcji Głównej i Oddziałowej SITK oraz Komitetu walnie przyczyniła się do uzyskania podstawowego celu i w dwa miesiące po tym (23 grudnia 1982 r.) Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 266/82 w sprawie budowy I linii metra.

W dalszym ciągu Sekcja organizowała liczne narady, dyskusje i konferencje poświęcone stanowi zaawansowania i finansowania budowy metra, którego realizację rozpoczęto już 15 kwietnia 1983 roku. w którym to dniu wbito w ziemię pierwszy symboliczny stalowy „pal" na trasie wykopu metra.

Po 12 latach trudnej realizacji - 7 kwietnia 1995 roku oddano do eksploatacji pierwszy odcinek metra długości 11,2 km. od Kabat do Politechniki, a po następnych 3 latach (26 maja 1998 roku) - dalszy odcinek długości 1.5 km do Stacji Centrum. 25 października 2008 roku metro dotarło do stacji Młociny przy Hucie, gdzie zorganizowano wzorcowy węzeł przesiadkowy integrujący komunikację tramwajową i autobusową (pętle) oraz komunikację indywidualną parking w systemie Park & Ride i Bike & Ride. W ten sposób, po 25 latach, zakończono realizację I linii metra w Warszawie. Obecnie kończona jest budowa odcinka centralnego II linii metra mającego połączyc Śródmieście z Pragą.. Oprócz konsekwentnej, szybkiej realizacji dalszych odcinków II linii metra zdecydowanego działania wymagają następujące sprawy dotyczące:

 • poprawy drożności (sprawności) istniejącego układu komunikacyjnego doraźnie przy pomocy działań organizacyjnych i małej (taniej) modernizacji,
 • szybkiej realizacji wschodniego ramienia drogowej obwodnicy śródmiejskiej w celu jej pełnego wykorzystania.
 • zmiany dotychczasowego prawnie zagmatwanego systemu pozyskiwania terenów pod trasy i urządzenia komunikacyjne (np. konflikty przy Trasie Siekierkowskiej czy ul. Powstańców Śląskich).
 • nawiązanie współpracy z samorządami mającej na celu odpowiednie przekonywanie społeczeństwa (mieszkańców) o słuszności podejmowanych decyzji związanych z przebiegiem kluczowych dla Miasta lub województwa tras.
 • niwelowania trudności wynikających z wymagań środowiskowych (ekologicznych) oraz odwołań w postępowaniach przetargowych, nie zawsze uzasadnionych, a wstrzymujących realizację czasem na długi okres (np. projekty tras mostowych).

W latach ubiegłych z inicjatywy Kolegów z Sekcji i Zarządu Głównego SITK rozpoczęto wydawanie periodyku „Transport Miejski”, którego przez długie lata redaktorami naczelnymi byli m. in. Koledzy - Bohdan Zuń i Stefan Sarna. Kontynuacją tego miesięcznika jest „Transport Miejski i Regionalny ". W tym piśmie technicznym poruszane są zagadnienia techniczno - ekonomiczne komunikacji miejskiej zbiorowej i indywidualnej. Na wstępie artykułów podawana jest krótka charakterystyka zawodowa i stowarzyszeniowa autorów publikujących tam po raz pierwszy. Nasi Koledzy piszą także artykuły do „Drogownictwa" i „Przeglądu Komunikacyjnego", oraz do innych periodyków technicznych.

W latach 70. i 80. członkowie Sekcji brali udział w obchodach kilku Jubileuszy Tramwajów Elektrycznych w Warszawie, podkreślając na specjalnych spotkaniach, organizowanych przez Koła SITK i PTTK przy MZK (które wówczas dobrze ze sobą współpracowały) oraz Sekcję, ważną rolę komunikacji szynowej dla miasta i ogromnym jej znaczeniu także w minionym okresie historycznym.

Nasi Koledzy byli autorami monografii jubileuszowych (m.in. M. Iwanowski i A. Kotuszewski). Dalej braliśmy czynny udział w uroczystościach Jubileuszowych 90 i 100 -lecia Warszawskich Tramwajów Elektrycznych organizowanych przez TW Sp z o.o. Sekcja oraz Koła zgrupowane w Sekcji organizowały także kilka konferencji naukowo-technicznych związanych z Jubileuszami, a mianowicie:

 • „Prace projektowe nad Szybką Koleją Miejską" (1963),
 • „Problemy komunikacyjne Województwa Stołecznego” (1974),
 • „Problemy komunikacyjne w ostatnim 40-leciu" (z okazji 25-lecia Sekcji).
 • „30 lat planowania systemu komunikacyjnego Warszawy" (z okazji 30-lecia BPRW), i „Modernizacja tras komunikacyjnych Warszawy" (z okazji Jubileuszu BPBK „Stolica”
 • ”Historia projektowania i budowy metra w Warszawie na tle 60-lecia działalności Biura Projektów „Metroprojekt Sp. z o.o.” (14.12.2012).

Dla potrzeb Komisji Sejmowych w imieniu Stowarzyszenia opiniowano projekty ustaw o: Drogach Publicznych i Prawo o ruchu drogowym. Przekazywano także uwagi dotyczące projektów planów społeczno - gospodarczych oraz założeń reformy gospodarczej. Członkowie Sekcji brali zawsze czynny udział w Zjazdach Delegatów SITK oraz w Kongresach Techników Polskich.

Nasza Sekcja w ramach działalności oddziałowej opracowywała m.in. opinie na temat kluczowych problemów transportowych Warszawy i województwa stołecznego, na temat planów przekształceń oraz rozwoju systemu transportowego miasta i aglomeracji. Np.:

 • w 1994 r. zorganizowano i przeprowadzono w Urzędzie m.st. Warszawy dyskusję środowiska na temat „Komunikacji w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy"
 • w 1995 r. referowano problemy komunikacyjne Warszawy i aglomeracji na Sejmiku Województwa Warszawskiego.
 • w 1997 r. na wystąpieniu Zarządu m.st. Warszawy opracowano opinię
 • o „Strategii Rozwoju Warszawy do 2010 r.'
 • w 1998 r. opracowano na wniosek Biura Zarządu m. st. Warszawy opinię dotyczącą projektu Ustawy o miejskim transporcie zbiorowym.

Członkowie Sekcji czynnie uczestniczyli w wielu spotkaniach Rady Warszawy i Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego oraz z mieszkańcami miast i gmin. przedstawiając problemy związane z przebiegiem autostrady A-2, planami rozwoju i weryfikacji systemu transportowego, a także przebiegu Tras Mostowych Siekierkowskiej i Świętokrzyskiej.

Sekcja brała czynny udział w wielu imprezach technicznych organizowanych przez Oddział Warszawski i Zarząd Krajowy SITK począwszy od wycieczek na ciekawe obiekty komunikacyjne i inżynieryjne, a skończywszy na konferencjach naukowo - technicznych.

Do najważniejszych należały konferencje z udziałem Władz Resortowych i Warszawskich:

 • ..400 lat stołeczności Warszawy - Transport i Komunikacja” (w 1996 r.)
 • „Problemy przeprowadzenia autostrady A-2 przez aglomerację warszawską" (w 1997 r.)
 • ..Komunikacja w Warszawie - jak ją usprawnić w najbliższych latach" (w1999 r.)
 • „Kierunki rozwoju i modernizacji transportu województwa mazowieckiego" (w2000 r.)„
 • Centra logistyczne na Mazowszu" (w 2003 r.)
 • „Torowiska tramwajowe przyjazne dla otoczenia i środowiska naturalnego' (w 2003)
 • „UEFA EURO 2012 - Transport w Warszawie na Mazowszu" (w 2008 r.)
 • „Plany mobilności jako narzędzie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych aglomeracji” (organizowano wspólnie z Krajową Sekcją Komunikacji Miejskiej SITK - 01.12.2010). Była to konferencja zorganizowana w ramach II Forum Transportu Aglomeracyjnego. Obrady odbywały się w trzech Grupach Problemowych, Wygłoszono 11 referatów. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny. W konferencji uczestniczyło 125 osób. Uchwalono 10 wniosków. Materiały wydrukowano w Transporcie Miejskim i Regionalnym Nr 1/2011.
 • „Metodyka realizacji problematyki planów transportowych dla małych i dużych jednostek samorządu terytorialnego”. (organizowana przy współudziale Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej oraz Zarządu Transportu Miejskiego – 11.10,2012). Była to konferencja zorganizowana w ramach III Forum Transportu Aglomeracyjnego i cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko na Mazowszu, ale i na terenie kraju W normalnej i panelowej dyskusji uczestniczyli przedstawiciele różnych polskich miast. Wypracowane wnioski z konferencji stanowią praktyczny dorobek specjalistów wykonujących poszczególne elementy wykorzystywane do opracowywania planów transportowych.
 • „Koordynacja inwestycji i remontów w pasie drogowym” (06.09.2012) z udziałem Biura Koordynacji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy. Uczestniczyło w niej 130 osób z różnych stron Polski. Podkreślono dobrą działalnośc w tej dziedzinie prowadzoną w Warszawie.

Przy organizowaniu wycieczek największą popularnością cieszą się wycieczki na teren budowy i eksploatacji metra (m.in. stacja postojowa w Kabatach), a także na nowe obiekty komunikacyjne oraz inżynierskie na terenie Warszawy i Mazowsza.

W 2003 r. Prezes Sekcji Komunikacji Miejskiej Wojciech Wojtysiak zainicjował Warszawskie Forum Dyskusyjne nt Komunikacji nawiązując do tradycji organizowanych w okresie międzywojennym spotkań dyskusyjnych, odbywających się w Warszawskim Domu Technika, na których omawiano tematy z różnych dziedzin techniki. Nasze spotkania dotyczące różnych tematów technicznych, rozwoju miasta, rozbudowy układu komunikacyjnego, nowych inwestycji itp. organizowane są przez Oddział we współpracy z Biurem Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy. Forum jest otwarte dla mieszkańców Warszawy, środowisk inżynierów komunikacji i innych specjalności, urbanistów, ekonomistów i humanistów. Spotkania prowadzi bezpośrednio Honorowy Prezes Oddziału kol. Wojciech Wojtysiak, a sprawozdania z Forum pisze Adam Kotuszewski i przekazuje do prasy technicznej. Do tej pory odbyło się ponad 108 spotkań (comiesięcznie, z wyjątkiem wakacji).

Członkowie Sekcji biorą czynny udział w wielu spotkaniach dotyczących usprawnień komunikacji na terenie Warszawy i Województwa Mazowieckiego, piszą artykuły do prasy technicznej i opinie techniczne. Także wygłaszają społecznie referaty na zebraniach Klubu Seniorów, Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu (KKMHiZT) oraz na ww Forum Dyskusyjnym. Piszą także rozdziały do Zeszytów Technicznych wydawanych przez KKMHiZT.

Koledzy z Sekcji Komunikacji Miejskiej pełnili odpowiedzialne funkcje we Władzach Oddziału SITK w Warszawie: Prezesami byli Zbigniew Mikulski przez 8 lat (1972 – 1978) i Wojciech Wojtysiak 8 lat (2006 – 2013), obecnie Honorowy Prezes Oddziału, Sekretarzami Adam Kotuszewski – 22 lata (1972 – 1978 i 1990 – 2006) oraz Andrzej Zajączkowski – 4 lata (2006 – 2009)obecnie Wiceprezes Oddziału, a także Stefan Sarna Prezes Oddziału w obecnej kadencji.

Ciekawa była akcja dotycząca nadania w dniu 10.01.2003 r. nowej nazwy ulicy: Romana i Jana Podoskich (w pobliżu stacji metra Politechnika), a także umieszczenia tablic pamiątkowych poświęconych Janowi Podoskiemu (na stacji Politechnika) oraz Marianowi Ratajowi (na stacji Ratusz).

W swojej działalności starano się przestrzegać zasady niezależności środowiska Stowarzyszeniowego od wypowiedzi i postanowień instytucjonalnych.

Doświadczenia ostatnich lat wyraźnie wskazują, że wyłanianie wykonawców inwestycji poprzez obligatoryjne przetargi, szczególnie tylko przy jednym kryterium ceny, nie zawsze daje spodziewane efekty.

Sekcja powinna dalej organizować twórcze dyskusje techniczno – ekonomiczne na forum środowiskowym z udziałem zainteresowanych stron i przekazywać wnioski, opinie i stanowisko do określonych adresatów. Ważnym zagadnieniem pozostaje uświadamianie grup samorządowych i samych mieszkańców z odpowiednio wcześniejszą informacją o potrzebie inwestycji komunikacyjnych, szczególnie tam, gdzie przewiduje się ich konfliktowość.

Dobrze oceniamy współpracę z Krajową Sekcją Komunikacji Miejskiej na początku działalności (wówczas Główna) pod Przewodnictwem dr Mariana Rataja Sekretarzem był wówczas mgr inż. Andrzej Zajączkowski), a w ostatnim czasie pod Przewodnictwem mgr inż. Tadeusza Bartosińskiego (Sekretarzem był mgr inż. Waldemar Lasek).

Doceniając rolę społecznego zaangażowania i aktywnego działania dla dobra naszego Stowarzyszenia, spośród 45 członków Oddziału Warszawskiego, którym dotychczas nadano Godność Członka Honorowego SITK - 11 było członkami Sekcji Komunikacji Miejskiej:*

 1. Mieczysław Iwanowski (w 1969r.)
 2. Jan Kotus (1978r.)
 3. Zbigniew Mikulski (1987r.)
 4. Jan Podoski (1990r.)
 5. Marian Rataj (I990r.)
 6. Andrzej Siemiński (1994r.)«
 7. Adam Kotuszewski (1994r.)
 8. Wojciech Suchorzewski (2006r.)
 9. Wojciech Wojtysiak (2010)
 10. Stefan Sarna (2014)
 11. Andrzej Zajączkowski (2014)

Natomiast Medalem im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, nadawanym za wybitny wkład w rozwój techniki komunikacyjnej wyróżniono 18 Kolegów z Sekcji Komunikacji Miejskiej:

 1. Jan Podoski (1989)
 2. Wojciech Suchorzewski (1996)
 3. Bohdan Zuń (1996)
 4. Marian Rataj (1998)
 5. Marceli Latoszek (1998i
 6. Wojciech Wojtysiak (2003)
 7. Jerzy Ostaszewicz (2005)
 8. Aleksander Krupa (2006)
 9. Andrzej Siemiński (2006)
 10. Stefan Sama (2007)
 11. Adam Kotuszewski (2008)
 12. AndrzejZajączkowski (2008)
 13. Marek Roszkowski (2010)
 14. Bohdan Sabela (2011)
 15. Andrzej Brzeziński (2011)
 16. Wojciech Mickiewicz (2012)
 17. Mieczysław Szczepański (2012)
 18. Zbigniew Latoszek (2013)

Zbiorowymi Złotymi Odznakami SITK za wzorową działalność zostały wyróżnione trzy Koła wchodzące w skład Sekcji:

 1. przy Biurze Planowania Rozwoju Warszawy (1990)
 2. przy Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. (2000) i
 3. przy Biurze Projektów „Metroprojekt” Sp.z o.o.(2012).

KARTA ŻAŁOBNA

W ciągu 55 lat odeszło od nas wielu naszych Koleżanek i Kolegów, członków Sekcji Komunikacji Miejskiej

 1. Marcin Bednarczyk
 2. Mieczysław Iwanowski
 3. Jerzy Kania
 4. Piotr Komorowski
 5. Jan Kotus
 6. Mieczysław Krajewski
 7. Jan Kubalski
 8. Marceli Latoszek
 9. Grzegorz Ledzion
 10. Józef Lemański
 11. Zbigniew Lilpop
 12. Feliks Malasek
 13. Zbigniew Mikulski
 14. Franciszek Motylski
 15. Andrzej Pieńkowski
 16. Bogdan Pieńkowski
 17. Jan Podoski
 18. Marian Rataj
 19. Lech Remisz
 20. Wiesław Rososiński
 21. Andrzej Sambor
 22. Bonifacy Sieklucki
 23. Jerzy Twardo
 24. Jan Tomasini
 25. Andrzej Trochimowski
 26. Stefan Urbański
 27. Stanisław Zelent

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej