Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Regulamin Rady Prezesów

§ 1

1. Rada Prezesów jest organem doradczym Zarządu Krajowego SITK.
2. Rada Prezesów składa się z:
1) Prezesa SITK,
2) Honorowego Prezesa,
3) Honorowego Prezesa - Seniora,
4) prezesów oddziałów SITK,
5) prezesów honorowych oddziałów SITK.

§ 2

1. Pracami Rady Prezesów kieruje prezydium w składzie: przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących wybieranych na pierwszym posiedzeniu Rady po Zwyczajnym Zjeździe Delegatów ze składu Rady.
2. Kadencja prezydium trwa dwa lata.
3. Wybory prezydium na następne dwa lata przeprowadza się na ostatnim posiedzeniu Rady kończącym kadencję prezydium.
4. W okresie czteroletniej kadencji do prezydium można wybrać członka tylko jeden raz.
5. Do prezydium nie mogą być wybierani członkowie Rady, którzy są jednocześnie członkami i zastępcami członków Zarządu Krajowego.

§ 3

1. Zadania Rady Prezesów określa § 33 p. 1 i 2 statutu.
2. Problematyka działalności Rady Prezesów może być proponowana przez Zarząd Krajowy lub wnoszona do Rady przez zarządy oddziałów bądź też wskazana przez członków Rady.

§ 4

1. Zadania swoje Rada Prezesów dyskutuje na posiedzeniach a realizuje w formach dostosowanych do tematu.
2. Celem przygotowania do rozpatrzenia przez Radę Prezesów zadań, Rada może powoływać ze swego grona zespoły lub zasięgać opinii specjalistów.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się w miarę potrzeb, jednak co najmniej dwa razy w roku.
2. Termin i porządek dzienny posiedzenia Rady ustala prezydium w porozumieniu z Prezesem SITK.
3. W posiedzeniach Rady Prezesów mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym:
1) członkowie i zastępcy członków Zarządu Krajowego,
2) przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3) przewodniczący krajowych sekcji,
4) przewodniczący przedstawicielstw.
4. W posiedzeniach Rady Prezesów z głosem doradczym mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
5. W przypadku niemożliwości uczestniczenia prezesa oddziału w posiedzeniach Rady Prezesów może go zastępować wiceprezes oddziału.
6. Posiedzenia Rady Prezesów prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących.
7. Posiedzenia Rady Prezesów mogą odbywać się również poza Warszawą.

§ 6

1. Projekt porządku dziennego posiedzenia Rady Prezesów oraz stosowne materiały rozsyła Biuro Zarządu Krajowego członkom i uczestnikom posiedzenia co najmniej 10 dni przed posiedzeniem.
2. Porządek dzienny posiedzenia Rady Prezesów wymaga przyjęcia w głosowaniu. Może być również uzupełniony lub częściowo zmieniony, jednak w takim przypadku wymagane jest od wnioskodawcy przekazanie uczestnikom stosownych materiałów lub ich zreferowanie.
3. W porządku dziennym każdego posiedzenia należy uwzględnić przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia, a także omówienie realizacji przyjętych postanowień.

§ 7

1. Przedstawione i rozpatrywane na posiedzeniu Rady Prezesów sprawy są przyjmowane w formie akceptacji, postanowień lub uchwał.
2. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Rady Prezesów.
3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 8

1. Posiedzenia rady Prezesów protokółuje pracownik Biura. Sporządzony przez niego protokół po wstępnej akceptacji przez przewodniczącego rozsyłany jest wraz z podjętymi uchwałami członkom Rady Prezesów i członkom Zarządu Krajowego.
2. Po akceptacji protokołu na następnym posiedzeniu Rady Prezesów i uwzględnieniu ewentualnych poprawek i uzupełnień, protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
3. Protokoły i uchwały przechowywane są w Biurze.

§ 9

1. Koszty organizacyjne Rady Prezesów pokrywane są przez Zarząd Krajowy.
2. Koszty podróży członków Rady Prezesów uczestniczących w zebraniach pokrywają zarządy oddziałów.
3. Koszty podróży i działalności zespołów powołanych przez Radę Prezesów lub specjalistów pokrywane są przez Zarząd Krajowy.

 

* * *
Zgodnie z § 67 statutu regulamin zatwier
dziła Rada Prezesów uchwałą z dnia 2008 r.

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej