Aktualności

Dyplomowa praca magisterska mgr inż. Michała Mirosława pt. „Analiza rozwoju sieci metra w Warszawie” została nagrodzona w Konkursie prac dyplomowych 2016 Oddziału SITK RP w Warszawie

Opublikowano: 2017-04-26

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Oddziału SITK w Warszawie odbyło się wręczenie nagrody mgr inż. Michałowi Mirosławowi za pracę dyplomową w dziedzinie transportu podejmującej problematykę Warszawy. Promotorem pracy był dr inż. Józef Suda z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Celem pracy była analiza porównawcza wariantów tras trzeciej linii metra w Warszawie oraz wybór optymalnego wariantu przy wykorzystaniu społeczno – ekonomicznej analizy koszty – korzyści. Oprócz zaprojektowania wariantów trasy trzeciej linii metra uwzględniających potencjalne źródła i cele podróży praca zawierała realizację eksperymentów symulacyjnych w programie Visum. Były one podstawą do obliczeń w uproszczonej analizie kosztów i korzyści. Symulacje ruchu wykonywano w sieci transportu zbiorowego na modelu ruchu dla roku 2040. Efektami symulacji był rozkład potoków pasażerskich w sieci komunikacji publicznej. W porównawczej analizie społeczno – ekonomicznej uwzględniano koszty następujących rodzajów: koszty budowy infrastruktury metra, koszty zakupu oraz eksploatacji pojazdów poszczególnych rodzajów (metro, tramwaje, autobusy). Uwzględnianą korzyścią była oszczędność czasu podróży pasażerów transportu zbiorowego. Za funkcję celu przyjęto maksymalizację różnicy ekwiwalentnych rocznych korzyści i kosztów dla roku 2040.

W szczegółowej analizie porównawczej rozpatrywano 5 wariantów tras:

  • warianty W1a, W1b (warianty „krótkie”), w których trzecia linii metra (M3) położona jest tylko na terenie dzielnicy Praga Południe i ma stację krańcową Stadion Narodowy (przesiadkowa na drugą linię metra). W wariancie W1a trasa linii M3 biegnie na Gocław zgodnie z obowiązującymi planami, w wariancie W1b – w osi ul. Ostrobramskiej. Schemat tras trzeciej linii metra przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Przebiegi tras trzeciej linii metra w wariantach W1a i W1b wraz z orientacyjnymi lokalizacjami stacji

  • Warianty W2a, W2b, W3 (warianty „długie”), w których trzecia linia metra łączy Pragę Południe z Dw. Zachodnim przez Śródmieście Południowe. Warianty W2a, W2b są przedłużeniami linii M3 z wariantów W1a, W1b na trasie do Dw. Zachodniego. Na odcinku Stadion – Dw. Zachodni biegną tą samą trasą. Wariant W2a jest zawarty w obecnych planach miejskich. W wariancie W3 linia metra przebiega od przystanku kolejowego Warszawa Gocławek, odcinkiem korytarza ul. Ostrobramskiej oraz przez Gocław. Na odcinku pl. Konstytucji – Dw. Zachodni ma tę samą trasę co warianty W2a i W2b. Schemat tras trzeciej linii metra w poszczególnych wariantach przedstawiony jest na rys. 2.

Rys. 2. Przebiegi tras trzeciej linii metra w wariantach W2a, W2b i W3 wraz z orientacyjnymi lokalizacjami stacji

W wyniku symulacji ruchu stwierdzono, że największe korzyści dla pasażerów (oszczędności łącznego czasu podróży) dawał wariant W3, następnie pozostałe warianty „długie” W2b i W2a, a najmniejsze – warianty „krótkie” W1b i W1a. Kolejność wariantów wg wielkości ruchu pasażerskiego była taka sama. Większymi potokami obciążały się warianty dłuższe, przy czym największe cechowały wariant W3. Przeliczenie oszczędności czasu podróży na korzyści oraz uwzględnienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych pozwoliło na wyznaczenie wskaźników oceny. Wg przyjętej funkcji celu (różnica ekwiwalentnych rocznych korzyści i kosztów dla roku 2040) stwierdzono, że wariantem najlepszy jest W3. Kolejnymi wariantami w rankingu wg tego wskaźnika były W2b i W2a, W1b i W1a. Optymalny przebieg trasy W3 dawał także największe oszczędności czasu podróży oraz obciążał się największym ruchem pasażerskim. Warte nadmienia jest to, że opcje trasy „b” (pod ul. Ostrobramską) cechowały większe wartości funkcji celu niż warianty „a” (na Gocław). Warianty te obciążały się także większymi potokami pasażerskimi. W przedstawionych porównaniach warianty „a”, założone w planach miejskich, cechują się gorszymi parametrami funkcjonalnymi od pozostałych opcji trasowych. Istotnym wnioskiem jest również fakt, że każdy z analizowanych wariantów jest uzasadniony z punktu widzenia przyjętego kryterium społeczno – ekonomicznego. Potwierdza to zatem zasadność analiz w kierunku rozbudowy tego środka transportu w Warszawie.

« powrót