Regulamin Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Oddziałów

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 

Na podstawie §§ 31, 32, 54 i 55 statutu Stowarzyszenia zakres działania i tryb postępowania Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Oddziałów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ustala niniejszy regulamin.

 

§2

 

1. Sądy koleżeńskie rozstrzygają sprawy wniesione przez jednostki organizacyjne SITK wszystkich szczebli oraz przez członków SITK przeciwko zwyczajnym członkom SITK.
2. Przedmiotem rozpatrywania sądów koleżeńskich są sprawy zaistniałe na tle naruszenia przez członków SITK statutu Stowarzyszenia i uchwał władz, norm współżycia społecznego lub etyki zawodowej, a także w przypadku skazania członka SITK wyrokiem sądu powszechnego.

 

§3

 

Postępowanie przed sądem koleżeńskim w sprawie znajdującej się w postępowaniu karnym lub karno-administracyjnym może być rozpoczęte po wydaniu prawomocnego orzeczenia właściwych instancji sądowych lub karno-administracyjnych.

 

§4

 

Sądy koleżeńskie orzekają na mocy przekonania opartego na ocenie całokształtu dowodów w sprawie.

 

§5

 

Sądy koleżeńskie wydają orzeczenie w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

 

§6

 

1. Członkowie sądów koleżeńskich są w sprawowaniu urzędu sędziowskiego niezawiśli.
2. Członek sądu koleżeńskiego obowiązany jest przestrzegać prawdomówności i zasad współżycia społecznego, sprawiedliwość stowarzyszeniową wymierzać bezstronnie, obowiązki swe wypełniać sumiennie oraz zachować w tajemnicy okoliczności sprawy.
3. Członek sądu koleżeńskiego powinien strzec powagi sądu koleżeńskiego i unikać wszystkiego, co mogłoby uchybić godności jego funkcji lub zachwiać zaufanie o jego bezstronności.

 

Rozdział II
KOMPETENCJE I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCA
§ 7

 

Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Jako pierwszej instancji - rozpatrywanie wniosków dotyczących członków krajowych władz SITK, wynikłych w obrębie działalności Stowarzyszenia. 
Od podjętych orzeczeń Krajowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów, które w uzasadnionych przypadkach powinno być zaopiniowane przez Honorowego Prezesa.
2. Jako drugiej instancji:
rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądu koleżeńskiego oddziału. W tym przypadku orzeczenie Krajowego Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne,
rozpoznawanie odwołań nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń sądów koleżeńskich.
3. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Krajowego dotyczących niezgodności działania struktur organizacyjnych SITK ze Statutem
4. Ustalanie wytycznych w zakresie postępowania sądów koleżeńskich.

 

§ 8

 

1. Krajowy Sąd Koleżeński orzeka w sprawach wniesionych wniosków przez Zarząd Krajowy w składzie minimum czterech członków.
2. Krajowy Sąd Koleżeński orzekający jako pierwsza instancja oraz jako druga instancja w sprawach odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów rozpoznaje sprawy w składzie co najmniej trzech członków sądu, odwołanie nadzwyczajne od orzeczeń w sprawach, w których orzekał Krajowy Sąd Koleżeński, w składzie minimum czterech członków sądu.
3. Ustalanie wytycznych w zakresie postępowania należy do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w składzie minimum czterech członków.

 

§ 9

 

1. Sądy koleżeńskie oddziałów rozpoznają sprawy ujęte niniejszym regulaminem w § 2 z wyjątkiem spraw, dla których jest zastrzeżona właściwość Krajowego Sądu Koleżeńskiego - § 7 i §§ 46-50.
2. Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd koleżeński tego oddziału, w którego ewidencji znajduje się członek Stowarzyszenia, przeciwko któremu wniesiono sprawę.
3. Jeżeli sprawa jest wnoszona przeciwko kilku osobom, dla których właściwe są różne sądy koleżeńskie oddziałów, wybór między tymi sądami należy do wnoszącego sprawę.
4. Sąd koleżeński właściwy do rozpatrywania sprawy, w chwili jej wniesienia, pozostaje właściwy aż do zakończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.
5. Spory o właściwość rozstrzyga sąd koleżeński na posiedzeniu niejawnym.

 

§ 10

 

Sądy koleżeńskie rozpoznają sprawy w składzie minimum trzyosobowym.

 

§ 11

 

Sądy koleżeńskie nie są kompetentne w sprawach dotyczących sporów o prawo majątkowe.

 

§ 12

 

Sprawozdanie z działalności za czas kadencji powinno być przedłożone: Krajowego Sądu Koleżeńskiego - Zjazdowi Delegatów, sądu koleżeńskiego oddziału - walnemu zebraniu członków.

 

Rozdział III
STRONY I PEŁNOMOCNICY

§ 13

 

Stronami w sprawach z wniosku Zarządu Krajowego są wskazany członek Zarządu Krajowego i przewodniczący odpowiedniej struktury organizacyjnej SITK, której dotyczy rozpatrywana sprawa.

 

§ 14

 

1. Stronami w postępowaniu przed sądami koleżeńskimi są: wnioskodawca i obwiniony, a także pokrzywdzony.
2. Wnioskodawcą jest jednostka lub osoba wymieniona w § 2, na której pisemny wniosek sąd koleżeński wszczął postępowanie w sprawie.
3. Obwinionym jest ten członek SITK, przeciw któremu toczy się postępowanie przed sądem koleżeńskim.
4. Pokrzywdzonym może być osoba fizyczna lub prawna, której obwiniony czynem swoim wyrządził bezpośrednią szkodę lub inną krzywdę.

 

§ 15

 

1. Wnioskodawca, obwiniony i pokrzywdzony są uprawnieni do brania udziału w postępowaniu przed sądami koleżeńskimi oraz mogą ustanawiać pełnomocników spośród członków SITK.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w p. 1, musi być udzielone w formie pisemnej wg wzoru nr 4 (załącznik do regulaminu).
3. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie władz Stowarzyszenia lub władz oddziałów.

 

Rozdział IV
WYŁĄCZENIE Z KOMPLETU ORZEKAJĄCEGO
§ 16

 

1. Członek sądu wyznaczony do kompletu orzekającego powinien pisemnie zgłosić przewodniczącemu sądu swoje wyłączenie w sprawie, w której pozostaje z wnioskodawcą, obwinionym lub pokrzywdzonym w tego rodzaju stosunkach osobistych, że mogłaby powstać uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności.
2. Z wnioskiem o wyłączenie członka sądu z tych samych przyczyn może wystąpić wnioskodawca, obwiniony i pokrzywdzony. Wniosek taki powinien być zgłoszony na piśmie i wskazywać przyczyny wyłączenia członka sądu.

 

§ 17

 

1. Wniosek o wyłączenie członka sądu może być wniesiony najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia o komplecie orzekającym.
2. Jeżeli po zawiadomieniu nastąpiła zmiana kompletu orzekającego, należy wyznaczyć nowy termin stosownie do pkt 1 § 26.

 

§ 18

 

1. W razie wniosku o wyłączenie z kompletu orzekającego przewodniczącego Krajowego Sądu Koleżeńskiego nie może on brać udziału w rozpoznaniu sprawy.
2. O wyłączeniu wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczących sądów koleżeńskich oddziałów decyduje przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
3. O wyłączeniu wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków sądu koleżeńskiego oddziału decyduje przewodniczący tego sądu.

 

Rozdział V
WNIOSEK
§ 19

 

1. Wniosek o rozpoznanie sprawy składa się na piśmie w Biurze Zarządu Krajowego SITK lub oddziału SITK, którego sąd koleżeński ma rozpoznać sprawę lub przesyła do sądu koleżeńskiego listem poleconym na adres tego biura.
2. We wniosku należy wymienić wnioskodawcę, obwinionego i pokrzywdzonego oraz ich adresy, zwięzły opis stanu faktycznego, który jest podstawą zwrócenia się do sądu koleżeńskiego, wykaz dowodów ze wskazaniem, jakie okoliczności mają być nimi udowodnione i dokładnie określony zarzut przeciwko obwinionemu oraz żądanie wnioskodawcy. Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
3. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopie dokumentów powołanych we wniosku, o ile znajdują się w posiadaniu wnioskodawcy. Ponadto do wniosku załączyć należy kopie wniosku i załączników dla obwinionego, a jeśli wnioskodawca nie jest pokrzywdzonym, również dla pokrzywdzonego.

 

§ 20

 

Wniosek o rozpatrzenie sprawy może być złożony najpóźniej w ciągu jednego roku od dnia, w którym wnioskodawca miał możność wystąpić z wnioskiem do sądu koleżeńskiego.

 

Rozdział VI
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI KOLEŻEŃSKIMI
§21

 

Sąd koleżeński wszczyna postępowanie w ciągu 30 dni po otrzymaniu wniosku. Przewodniczący sądu koleżeńskiego po otrzymaniu wniosku i rozpoznaniu sprawy lub odwołania, powołuje komplet orzekający w sprawie, jego przewodniczącego oraz wyznacza termin rozprawy.

 

§22

 

Przewodniczący sądu koleżeńskiego, do którego wniosek został wniesiony, w przypadku stwierdzenia niewłaściwości tego sądu, przekazuje sprawę właściwemu sądowi koleżeńskiemu najpóźniej w ciągu 14 dni i zawiadamia o tym wnioskodawcę.

 

§23

 

Przewodniczący właściwego sądu koleżeńskiego z pominięciem trybu przewidzianego w § 22, najpóźniej w ciągu 30 dni odrzuca wniosek:
1) jeżeli postępowanie przed sądami koleżeńskimi jest niedopuszczalne z przyczyn przewidzianych w § 11,
2) jeżeli wniosek został złożony po upływie terminu określonego w § 20 oraz w razie śmierci obwinionego.

 

§ 24

 

Przekazanie sprawy na podstawie § 22 oraz odrzucenie wniosku z przyczyn wymienionych w § 23 może nastąpić również na rozprawie orzeczeniem odnośnego sądu koleżeńskiego.

 

§ 25

 

Nadając bieg sprawie, przewodniczący sądu koleżeńskiego zarządza doręczenie odpisu wniosku obwinionemu i pokrzywdzonemu oraz wzywa ich do złożenia w określonym terminie wyjaśnienia na piśmie i wskazania dowodów na okoliczności faktyczne, podane w wyjaśnieniach.

 

§ 26

 

1. Na rozprawę wzywa się wnioskodawcę, obwinionego i pokrzywdzonego lub ich pełnomocników, a w zawiadomieniach o rozprawie (wzór nr 1, załącznik do regulaminu) doręczonych tym osobom co najmniej 14 dni przed dniem rozprawy, wymienia się komplet orzekający.
2. Przewodniczący wyznaczonego kompletu orzekającego zarządza wezwanie na rozprawę świadków i biegłych wg swego uznania.
3. Niestawiennictwo stron lub ich pełnomocników, prawidłowo zawiadomionych o terminie, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba, że sąd koleżeński uzna ich obecność za konieczną.

 

§27

 

Sąd koleżeński może wzywać i przesłuchiwać świadków i biegłych. Świadkowie zamieszkali poza granicami obszaru objętego działalnością sądu koleżeńskiego oddziału mogą być przesłuchiwani w drodze pomocy koleżeńskiej przez sąd koleżeński oddziału właściwego dla ich miejsca zamieszkania.

 

§28

 

Rozprawę rozpoczyna się od odczytania wniosku, po czym następuje przesłuchanie obwinionego i pokrzywdzonego, a następnie świadków i biegłych, jeżeli byli wezwani na rozprawę.

 

§29

 

1. Sąd koleżeński może zarządzić przerwę w rozprawie w celu sprawdzenia dodatkowych dowodów. Może również odroczyć rozprawę z powodu niestawiennictwa obwinionego, którego obecność uznano za niezbędną dla wyjaśnienia sprawy, jak również z powodu niestawiennictwa świadków lub biegłego albo z innej ważnej przyczyny.
2. Odroczenie rozprawy może nastąpić również dla umożliwienia powołania dodatkowych świadków lub biegłych, których przesłuchanie sąd koleżeński uzna za konieczne wobec nowych okoliczności ujawnionych w czasie rozprawy.

 

§30

 

Rozprawę kończą głosy stron lub ich pełnomocników, przy czym ostatni ma głos obwiniony.

 

§31

 

Protokół rozprawy (wzór nr 2, załącznik do regulaminu) podpisuje przewodniczący kompletu orzekającego i osoba sporządzająca. Strony mogą w terminie 14 dni od sporządzenia protokółu, wnosić o jego sprostowanie. Decyzję uwzględniającą wniosek o sprostowanie protokółu podejmuje przewodniczący kompletu orzekającego w porozumieniu z protokolantem. Decyzja o oddaleniu wniosku o sprostowanie protokółu może być podjęta jedynie przez komplet orzekający w sprawie.

 

§ 32

 

Po zamknięciu rozprawy i odbyciu narady, przewodniczący ogłasza stronom podpisaną przez komplet orzekający sentencję orzeczenia zapadłego w sprawie (wzór nr 3). W sprawach szczególnie zawiłych, komplet orzekający może odroczyć ogłoszenie orzeczenia najwyżej na 14 dni.

 

§ 33

 

Orzeczenie zapada większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje zdanie przewodniczącego. Członek kompletu orzekającego, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne, przy czym obowiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisaniem uzasadnienia orzeczenia. Sentencję orzeczenia podpisuje cały komplet orzekający.

 

§ 34

 

1. Uzasadnienie orzeczenia powinno być sporządzone na piśmie w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia sentencji orzeczenia, po czym odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcy, obwinionemu i pokrzywdzonemu, a w razie ustanowienia pełnomocnika strony, odpis orzeczenia doręcza się również pełnomocnikowi.
2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które komplet orzekający uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności lub mocy dowodowej.
3. Uzasadnienie orzeczenia podpisują członkowie kompletu orzekającego, którzy brali udział w jego wydaniu. Jeżeli jeden z członków kompletu orzekającego nie może podpisać uzasadnienia, przewodniczący zaznacza na orzeczeniu przyczynę braku podpisu.

 

Rozdział VII 
ODWOŁANIE
§ 35

 

1. Od orzeczeń sądu koleżeńskiego służy odwołanie.
2. Odwołanie służy także od postanowień przewodniczącego sądu koleżeńskiego, których przedmiotem jest:
1) przekazanie sprawy innemu sądowi koleżeńskiemu (§ 22),
2) odrzucenie wniosku (§ 23 oprócz przypadku śmierci obwinionego).
3. Prawo wniesienia odwołania przysługuje wnioskodawcy, obwinionemu lub pokrzywdzonemu.

 

§ 36

 

1. Odwołanie może być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia lub postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i trybie wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wraz z odpisami dla stron wnosi się do sądu koleżeńskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie lub postanowienie.
3. Odwołanie może być wycofane przez wnoszącego przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej. Odwołanie może być wycofane również na rozprawie odwoławczej, o ile wyrażą na to zgodę inne osoby będące stronami w sprawie.

 

§ 37

 

1. Sąd koleżeński oddziału w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu odwołania przekazuje je wraz z aktami sprawy Krajowemu Sądowi Koleżeńskiemu.
2. Sąd koleżeński oddziału, do którego wpłynęło odwołanie może pozostawić odwołanie bez biegu, jeżeli zostało ono wniesione po upływie terminu wymienionego w § 36 ust. 1 lub przez osobę nieuprawnioną (§ 35 ust. 3).
3. O postanowieniu pozostawienia odwołania bez biegu zawiadamia się wnoszącego odwołanie.
4. Od postanowienia o pozostawieniu odwołania bez biegu służy odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
5. Odwołanie od orzeczenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego - jako pierwszej instancji - rozpatruje zgodnie z § 7 p. 1 Zjazd Delegatów po spełnieniu przez odwołującego się wymogów

 

§ 36.
Rozdział VIII
POSTĘPOWANIE PRZED KRAJOWYM SĄDEM KOLEŻEŃSKIM
- JAKO DRUGIEJ INSTANCJI
§38

 

Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na podstawie materiału zebranego w aktach, lecz może dopuścić nowy dowód na wniosek stron. O dopuszczeniu nowych dowodów Krajowy Sąd Koleżeński rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym.

 

§39

 

Krajowy Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawę jedynie w granicach objętych odwołaniem.

 

§40

 

Po zamknięciu rozprawy lub posiedzenia niejawnego Krajowy Sąd Koleżeński: 
1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie,
2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie albo przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi koleżeńskiemu oddziału.
3) odrzuca odwołanie, które zostało wniesione z naruszeniem § 35 ust. 3, § 36 ust. 1.

 

§ 41

 

Krajowy Sąd Koleżeński nie może uchylić lub zmienić orzeczenia na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie, chyba że strona przeciwna również wniesie odwołanie.

 

§ 42

 

W postępowaniu przed Krajowym Sądem Koleżeńskim stosuje się odpowiednie przepisy rozdziału VI o postępowaniu przed sądami koleżeńskimi, z tym że w postępowaniu odwoławczym pierwszy głos służy stronie odwołującej się, a jeżeli obie strony przeciwne odwołały się - ostatni głos przysługuje obwinionemu.

 

Rozdział IX
PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZEŃ
§43

 

1. Orzeczenie sądu koleżeńskiego wydane w pierwszej instancji uprawomocnia się po upływie terminu złożenia od niego odwołania, gdy odwołanie takie nie wpłynęło albo, gdy wniesione odwołanie wycofano.
2. Orzeczenie sądu koleżeńskiego wydane w drugiej instancji, jako kończące postępowanie w sprawie, uprawomocnia się z chwilą jego wydania.

 

§ 44

 

Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego z wniosku Zarządu Krajowego jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu.

 

§ 45

 

Orzeczenie prawomocne obowiązuje nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy koleżeńskie oraz wszystkie organy i władze Stowarzyszenia i jego członków.

 

Rozdział X
ODWOŁANIA NADZWYCZAJNE
§ 46

 

1. Od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie 
(§ 43) może Prezes SITK, Prezes Honorowy i Prezes Honorowy Senior lub Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego złożyć odwołanie nadzwyczajne, jeżeli po zakończeniu postępowania przed sądem koleżeńskim wyjdą na jaw nowe fakty lub dowody, które mogłyby mieć istotny wpływ na treść orzeczenia lub jeżeli orzeczenie rażąco narusza statut SITK, niniejszy regulamin lub interes Stowarzyszenia.
2. Od danego orzeczenia w interesie tej samej strony może być złożone tylko jedno odwołanie nadzwyczajne.

 

§47

 

Odwołanie nadzwyczajne może być wniesione przez osoby wymienione w § 46 ust. 1 z inicjatywy własnej lub na wniosek obwinionego, pokrzywdzonego bądź wnioskodawcy w sprawie.

 

§48

 

Odwołanie nadzwyczajne rozpatruje Krajowy Sąd Koleżeński w składzie określonym w § 8 ust. 1. O terminie rozprawy sąd zawiadamia strony, Prezesa SITK oraz Prezesa Honorowego, jeżeli sprawa jest rozpoznawana na skutek wniesionego przez nich odwołania.

 

§49

 

Krajowy Sąd Koleżeński może oddalić odwołanie nadzwyczajne, jeżeli stwierdzi brak podstawy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia, a także wówczas, gdy to odwołanie zostanie złożone na niekorzyść obwinionego po upływie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, chyba że orzeczenie to narusza ważny interes Stowarzyszenia.

 

§50

 

W sprawach nieunormowanych w rozdziale niniejszym mają zastosowanie odpowiednie postanowienia rozdziału VIII o postępowaniu przed Krajowym Sądem Koleżeńskim.

 

Rozdział XI
ŚRODKI WYCHOWAWCZE I KARY
§51

 

Sądy koleżeńskie mogą w orzeczeniach swoich stosować: 
1. Środki wychowawcze w postaci:
a) pogodzenia się stron,
b) upomnienia.
c) nagany.
d) zawieszenia w prawach członka SITK na trzy miesiące do jednego roku. 
2. Karę wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

Rozdział XII
WYKONANIE PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ
§52

 

Sąd koleżeński, w którego instancji uprawomocniło się orzeczenie, przesyła najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia jego odpis Zarządowi Oddziału SITK, w którego ewidencji obwiniony się znajduje, w celu wykonania tego orzeczenia, a jeżeli orzeczenie nie wymaga wykonania - do wiadomości tego Zarządu.

 

§ 53

 

Po upływie roku od daty uprawomocnienia się upomnienia lub nagany oraz po upływie dwóch lat od uprawomocnienia zawieszenia w prawach członka - karę uznaje się za niebyłą, jeżeli osoba, której to dotyczy, nie zostanie w tym czasie ponownie ukarana.

 

Rozdział XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§54

 

W sprawach wszczętych przed sądami koleżeńskimi przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu dotychczasowego aż do zakończenia sprawy w danej instancji.

 

§ 55

 

Pierwsze posiedzenie Krajowego Sądu Koleżeńskiego najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia wyboru zwołuje Prezes SITK, a sądu koleżeńskiego oddziału - prezes zarządu oddziału.
Na pierwszym zebraniu sąd koleżeński dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Na zebraniu tym następuje przejęcie spraw od sądu koleżeńskiego poprzedniej kadencji.

 

§ 56

 

1. Obsługę kancelaryjną sądu koleżeńskiego wykonuje biuro właściwego zarządu oddziału, a obsługę Krajowego Sądu Koleżeńskiego - Biuro Zarządu Krajowego SITK.
2. Akta sprawy udostępnia się do wglądu stronom i pełnomocnikom występującym w sprawie.

 

* * *
Zgodnie z § 67 Statutu zmiany Regulaminu wprowadzono uchwałą Krajowego Sądu Koleżeńskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r.