Regulamin Przyznawania srebrnej odznaki honorowej

§ 1

Zgodnie z § 3 ust. 2 statutu niniejszy regulamin ustala zasady przyznawania srebrnej odznaki honorowej.

§ 2

1. Srebrną odznakę honorową, stanowiącą zaszczytne wyróżnienie, przyznaje się członkom Stowarzyszenia w uznaniu ich zasług i wkładu pracy w działalność SITK.
2. Srebrną odznakę honorową przyznaje się osobom fizycznym, nie będącym członkami SITK, lecz współpracującym ze Stowarzyszeniem i przyczyniającym się w sposób wybitny do tworzenia warunków sprzyjających realizacji jego zadań statutowych.

§ 3

1. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie srebrnej odznaki honorowej są:
1) grupa członków SITK posiadających złote odznaki honorowe Stowarzyszenia,
2) zarządy kół, klubów, zespołów itp.,
3) władze oddziału Stowarzyszenia,
4) członkowie Zarządu Krajowego,
5) według uznania oddziału również i inne podmioty.
2. Srebrną odznakę honorową przyznaje zarząd oddziału korzystając z opinii komisji wyróżnień.

§ 4

1. Srebrna odznaka honorowa może być przyznana członkowi zwyczajnemu, który przynajmniej przez 5 lat jest członkiem SITK i wyróżnia się aktywną działalnością stowarzyszeniową.
2. Okres członkostwa - w wyjątkowych przypadkach może być krótszy, jeżeli jest uzasadniony wybitnymi osiągnięciami w pracy stowarzyszeniowej.

§ 5

W ocenie zasług kandydatów do srebrnej odznaki honorowej należy brać pod uwagę:
1) okres przynależności do Stowarzyszenia oraz pełnione w nim funkcje,
2) osiągnięcia i wyniki w pracy stowarzyszeniowej.

§ 6

Wnioski o przyznanie srebrnej odznaki honorowej powinny być zgłaszane do biura oddziału Stowarzyszenia.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie srebrnej odznaki honorowej powinny być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty złożenia w biurze oddziału Stowarzyszenia.
2. Wręczanie srebrnych odznak honorowych powinno mieć charakter uroczysty.
3. Legitymację przyznanej odznaki podpisuje prezes oddziału.
4. Srebrne odznaki honorowe wręcza członek zarządu oddziału Stowarzyszenia.

§ 8

1. Rejestr członków i osób fizycznych, którym przyznano srebrną odznakę honorową prowadzi Biuro Zarządu oddziału.
2. Oddziały SITK w końcu każdego roku przesyłają do Biura Zarządu Krajowego SITK informację o przyznanych odznakach celem zamieszczenia w centralnym rejestrze.

§ 9

1. Zarząd może pozbawić srebrnej odznaki honorowej na wniosek sądu koleżeńskiego, gdy:
1) przyznanie odznaki oparte było na nieprawdziwych danych,
2) postawa społeczna lub poziom etyki zawodowej wyróżnionego stał się niewłaściwy.
2. Fakt pozbawienia srebrnej odznaki honorowej odnotowuje się w rejestrze odznak.

§ 10

1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży legitymacji srebrnej odznaki honorowej, Biuro Zarządu oddziału - na wniosek odznaczonego wydaje jej duplikat.
2. Wydanie duplikatu legitymacji odznaki honorowej odnotowuje się w rejestrze odznak.

§ 11

W sprawach dotyczących przyznawania srebrnej odznaki honorowej nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga zarząd oddziału.

 

* * *
Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Krajowego w dniu 15 stycznia 2008 r.

Do pobrania: