Działalność

Informacja o zwyczajnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym (zamykającym poprzednio i otwierającym bieżącą kadencję).

 • Walne Zebranie Delegatów odbyło się dnia 17 marca 2010r.
 • W Walnym Zebraniu Delegatów Kół - Klubów brali udział uprawnieni do głosowania, którzy otrzymują mandaty t.j.:

-     delegaci wybrani przez koła zakładowe i kluby na zasadach ustalonych przez Zarząd Oddziału to jest Prezes i Sekretarz Koła - Klubu oraz jeden delegat wybrany na każdych kolejnych pięciu członków Koła - Klubu

-       członkowie Zarządu Oddziału i ich Zastępcy

-       członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału i ich zastępcy

-       przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału

-       członkowie Honorowi SITK z terenu działania Oddziału

 • Protokół z WZD jest przechowywany w szafie pod kluczem jak również karty mandatowe, które są w kopertach zalakowanych i ostemplowanych.

      Podczas WZD 10 marca 2010 r. zostały podjęte następujące wnioski:

 

 1. Dotychczasowe pozytywne efekty uzasadniają wniosek, aby Zarząd kontynuował i rozwijał następujące formy działań: forum dyskusyjne, forum aglomeracyjne, szkolenia, konkurs prac dyplomowych, konferencje naukowo-techniczne i wycieczki techniczne na place budów ważnych obiektów transportowych Wniosek zrealizowano.
 2. Zarząd Oddziału powinien podjąć starania zwiększające atrakcyjność przynależności do SITK, w szczególności dla młodych członków. Kierunkiem godnym uwagi jest pozyskanie przez SITK RP prawa do sprawowania przez Stowarzyszenie istotnej roli w procesie nadawania uprawnień zawodowych, jak to ma miejsce w licznych krajach UE.

Z uwagi na rangę sprawy starania te należy prowadzić w porozumieniu z Zarządem Krajowym. – Wniosek został zrealizowany poprzez przekazanie sprawy nadawania uprawnień zawodowych do ZK. ZK nie poparł tej inicjatywy. Zarząd podjął starania w stosunku do młodych członków zapraszając do bezpłatnego udziału w organizowanych konferencjach.

 1. Zarząd Oddziału powinien podjąć starania wykreowania własnego tytułu zawodowego związanego z transportem (certyfikatu) zaświadczającego o szczególnej wiedzy i umiejętnościach posiadacza takiego tytułu (certyfikatu). W tym sprawie Zarząd Oddziału skierował wniosek do Zarządu Krajowego o włączenie SITK w procedurę nadania certyfikatów audytora BRD. Wniosek został zrealizowany poprzez przekazanie sprawy do ZK. ZK nie poparł tej inicjatywy z uwagi na wejście w tym czasie w życie obowiązujących przepisów nadającym instytutom naukowym prawo przygotowania kandydatów na audytorów.
 2. Zarząd powinien dołożyć zdecydowanych starań zmierzających do likwidacji strat finansowych w kolejnych rocznych okresach obrachunkowych. W tym celu powinny być podejmowane działania takie jak:

ü  intensyfikowanie usług rzeczoznawczych i szkoleniowych W tym celu zarząd wystąpił do samorządów oraz instytucji samorządowych z ofertami usług projektowych i szkoleń. Nie odnotowaliśmy zainteresowania. Zarząd wystąpił też do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o wspólne przygotowanie serii szkoleń dla członków Izby i SITK. Wniosek nie został uwzględniony. W tej sytuacji wniosek zrealizowano w stopniu możliwym na trudnym rynku usług projektowych i szkoleniowych.

ü  racjonalizowanie wydatków m.in. poprzez korzystanie z poczty tradycyjnej na rzecz elektronicznej – Wniosek realizowano.

ü  zapobieganie, w porozumieniu z zarządami kół i sekcji, powtórzenia się przypadków niepożądanych zachowań członków, sprzecznych z ekonomicznym interesem macierzystego Oddziału –Wniosek realizowano.

 1. Zarząd powinien zintensyfikować współpracę z Kołami i Sekcjami m.in. poprzez reaktywowanie pracy Komisji Współpracy z Kołami oraz organizowanie spotkań (również wyjazdowych) Zarządu z Kołami i Sekcjami (Drogową, Kolejową, Lotniczą, Komunikacji Miejskiej i Samochodową) w celu zwiększenie efektów działań wynikających ze statutowych obowiązków Stowarzyszenia. Podjęto działania realizacji wniosku. Z uwagi na trudności związane z zsynchronizowaniem terminu spotkań z poszczególnymi Kołami, Klubami i Sekcjami wniosek został częściowo zrealizowany i będzie kontynuowany.
 2. Zarząd powinien ułatwić członkom i osobom zainteresowanym dostęp do informacji
  o inicjatywach podejmowanych przez Oddział oraz informacji o ofercie usługowej Oddziału poprzez unowocześnienie i systematyczne aktualizowanie strony internetowej Oddziału
  a także i wydawanie, stosownie do potrzeb, materiałów w tekstowych typu biuletyny informacyjne. Wniosek realizowano na bieżąco.
 3. Zarząd powinien rozważyć powrót do organizowania przez Oddział, na zlecenie, konkursów na wielobranżowe rozwiązania komunikacyjne – Z uwagi brak zainteresowania klientów wniosku nie realizowano.
 4. Przeprowadzenie wyborów kadencyjnych jest złożonym i czasochłonnym zadaniem. Zgromadzone doświadczenie uzasadnia celowość powoływania licznej, wieloosobowej komisji skrutacyjnej do liczenia głosów. Chcąc usprawnić to liczenie głosów Zarząd powinien wnioskować do Federacji Stowarzyszeń o udostępnienie na kolejne wybory urządzeń automatycznie zliczających głosy w trakcie wyborów. Ze względu na potrzebę minimalizacji kosztów nie wystąpiono o te urządzenia.

 

 • W czasie kadencji było jedno specjalne zebranie Zarządu w dniu 08.07.2011r. na którym postanowiono skierować pismo do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o cofnięcie posiadanych przez pana Piotra Trzaskę uprawnień rzeczoznawcy z jednoczesnym skreśleniem go z listy rzeczoznawców naszego Stowarzyszenia, ponieważ Pan Piotr Trzaska prowadził działalność gospodarczą jako rzeczoznawca w imieniu Stowarzyszenia bez wiedzy i zgody naszego Oddziału.

 

•   W 2011r. na prośbę Zarządu Oddziału po wyprzedzającym przekazaniu listy problemów do

     omówienia odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Krajowego SITK RP prof. Antonim Szydło.

     Wśród tych problemów znalazły się m.in. kwestie koordynacji terminów konferencji naukowo-

     technicznych na poziomie ZK z uwagi na kolizje terminowe negatywnie wpływające na

     frekwencję, podjęcie starań o pozyskanie dla SITK prawa nadawania uprawnień budowlanych

     oraz audytora BRD i inne. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanych zmian.

Liczba członków oddziału na koniec 2013r.

246 członków

Liczba członków biorących aktywny udział w działalności Stowarzyszeniowej w bieżącej kadencji. - 1/3 członków

 

Lata

Liczba członków

2010

440

2011

362

2012

291

2013

246

Organizacja działalności merytorycznej (koła, kluby)

 

 • Liczba klubów i kół w Oddziale

 

LICZBA CZŁONKÓW I KÓŁ W LATACH 2010-2013

 

Lp.

Sekcja

Liczba członków

Liczba Kół

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

 

Kolejowa

117

141

104

68

7

7

6

5

 

Drogowa

102

107

91

82

7

7

7

5

 

Komunikacji Miejskiej

51

46

42

35

5

5

3

4

 

Lotnicza

39

43

33

47

3

3

2

3

 

Samochodowa

110

25

21

14

2

2

 

2

                           W tym

 

Klub Warszawski

Członkowie Klubów w różnych Sekcjach

1

1

1

1

 

Klub Seniorów

1

1

1

1

OGÓŁEM

440

362

291

246

26

26

25

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność szkoleniowa

Oddział wspólnie z Klubem Międzyzakładowym przy Centrum Diagnostyki PLK PKP zorganizował następujące kursy:

 • z zakresu kontroli wykonawstwa i odbioru robót spawalniczych nawierzchni kolejowej dwa kursy w dniach 26.04.-10.06.2010 i 23-27.08.2010, w grudniu 2011, w czerwcu 2011 (dla pracowników PKP PLK w Warszawie, Łodzi i Zamościu),
 • z zakresu spawania termitem szyn i rozjazdów kolejowych metodą SoWoS w listopadzie 2011
 • kurs doskonalący dla personelu inżynieryjno – technicznego w zakresie kontroli wykonania
  i odbioru robót spawalniczych w nawierzchni kolejowej i tramwajowej (w kwietniu 2011 – dla pracowników Tramwajów Warszawskich).

W Kole przy WAT przeprowadzono szkolenie Kadry GDDKiA, WZD, PZD oraz wybranych firm drogo – mostowych nt „Zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych” w Augustowie w dniach 3-6.06.2013.

Działalność konferencyjna

Konferencje, seminaria

1)  W ramach II Forum Transportu Aglomeracyjnego (01.12.2010) zorganizowaliśmy (wspólnie
z Krajową Sekcją Komunikacji Miejskiej) konferencję pt „Plany mobilności jako narzędzie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych aglomeracji” Obrady odbywały się w 3 Sekcjach Problemowych, wygłoszono 11 referatów. Obrady zakończono panelem dyskusyjnym. W konferencji uczestniczyło 125 osób. Uchwalono 10 wniosków. Materiały wydrukowano w Transporcie Miejskim i Regionalnym Nr 1/2011.

2)  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna (12-14.05.2010 w Bochni) zorganizowana wspólnie z Kołem przy Centrum Diagnostyki PKP PLK oraz Krajową Sekcją Kolejową, Wygłoszono 14 referatów, 27 wystąpień merytorycznych i 2 panele tematyczne. Liczba uczestników 190 osób, w tym z 7 krajów.

3)  W 2013 r. w dniach 15-17 maja w Krakowie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja z tego cyklu (Ci sami Organizatorzy) pt: „Spawalnictwo dróg szynowych –czy certyfikacja jest gwarancją bezpieczeństwa”. W tej 3 dniowej konferencji połączonej z pokazem spawania termitowego szyn tramwajowych, uczestniczyło 174 osoby, w tym 20 z zagranicy. Wygłoszono łącznie 25 referatów.

Towarzyszyły temu obchody 40-lecia zorganizowanej diagnostyki na PKP.

4)  Corocznie do 2012r. tzn do chwili śmierci (12.12.2012 r.) wieloletniego Prezesa Sekcji Lotniczej Kol.. Kazimierza Szumielewicza, Sekcja Lotnicza organizowała corocznie konferencje, w okresie sprawozdawczym były to:

-    „Samolot – lotnisko – samolot” (12-13.05.2010), 71 osób, ,

-    dwa seminaria: „Nowe technologie w transporcie lotniczym”,(14.05.2010) , 200 płyt CD, 77 osób (10 i 11.2010),

-    „Nowe technologie w łączności bezprzewodowej” (25.10.2011), dwie sesje 49 osób,

5)  W 2011r. na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy zorganizowano dwie konferencje:

-    „Dzień bez samochodu – wyjątkowy dzień czy możliwa codzienność?” (23.09), 87 osób,
3 sesje, 7 referatów

-    „Rozwiązania komunikacyjne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” (11.10), 79 osób, 2 sesje , 79 osób.

6)  Z udziałem Biura Koordynacji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy zorganizowano 5.09.2011 konferencję pt „Koordynacja inwestycji i remontów w pasie drogowym”, 130 osób z różnych stron Polski, materiały na płytach CD,

7)  14.12.2012 r. zorganizowaliśmy konferencję pt „Historia projektowania i budowy metra w Warszawie na tle sześćdziesięciolecia działalności Biura Projektów Metroprojekt Sp. z o.o.”
45 osób, materiały wydane drukiem i na płytach CD, 4 referaty i prezentacje.

Działalność z członkami

 • Formy współpracy i komunikowania się oddziału z członkami

Członkowie naszego Oddziału uczestniczą w organizowanych imprezach okolicznościowych np. Jubileusze, a w Klubie Seniorów corocznie z okazji Świąt i Dnia Seniora (często połączone z wręczaniem wyróżnień), a także cyklicznych np. w Forum Dyskusyjnym.

Jak co roku współuczestniczymy z Kołami naukowymi przy Politechnice Warszawskiej (PW) w organizowaniu kolejnych Konferencji Naukowo-Technicznych z cyklu Miasto i Transport, które odbywają się na terenie PW. Co najmniej połowę referatów wygłaszają nasi członkowie.

W 2010 r (24.02) „Obsługa komunikacyjna centrum miasta”, w 2011 r – 02.03) – „Nowoczesna komunikacja autobusowa”, w 2012 r. (18.04) – „Innowacyjność transportu - oszczędzanie energii”.

W 2013 r.(25.04) kolejna VII Konferencja z tego cyklu pt „Zarządzanie popytem na transport” miała wyjątkowo uroczysty charakter obchodów Jubileuszu 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy twórczej naszego Członka Honorowego Profesora Wojciecha Suchorzewskiego.

Na zebraniach w Kołach i Klubach wygłaszane są odczyty na tematy zawodowe, a dyskusja wskazuje na to, że uczestnicy tych spotkań na bieżąco śledzą wydarzenia techniczne, a ich komentarze są nieraz przydatne w pracy zawodowej. Np. w Klubie Warszawskim wygłaszane były odczyty m.in.: Nowoczesna infrastruktura tramwajowa, Przejazdy kolejowe, Program transportu kolejowego do 2015 r., Strategia rozwoju transportu drogowego.

W Kole przy WAT oprócz spotkań odczytowych, zorganizowano Uroczystości z okazji Jubileuszu 60 lat pracy i służby Kolegi płk. Jerzego Jarzyny.

 • Prasa techniczna

W czasie konferencji staramy się przekazywać uczestnikom, a szczególnie studentom bezpłatnie prasę techniczną SITK. W Sekretariacie Oddziału są do wglądu czasopisma techniczne SITK i NOT. Niektóre Instytucje, przy których działają nasze Koła prenumerują miesięczniki fachowe.

 • Kalendarze SITK otrzymuje 3 członków. Członkowie Zarządu otrzymują kalendarze NOT.
 • Formy działania ukierunkowane dla młodzieży

Studenci uczestniczą bezpłatnie w konferencjach organizowanych przez nasz Oddział. Istotne informacje uzyskiwane z konferencji publikowanych i inspirowanych przez SITK są przekazywane przez wykładowców – członków naszego Oddziału studentom m.in. z PW i WAT w ramach zajęć praktycznych i wykładów.

 • Formy działania ukierunkowane dla seniorów

Członkowie naszego Oddziału uczestniczą w organizowanych imprezach okolicznościowych np. Jubileusze, corocznie z okazji Świąt i Dnia Seniora.

Na zebraniach Klubu Seniorów zawsze wygłaszane są odczyty na tematy zawodowe, a dyskusja wskazuje na to, że Seniorzy na bieżąco śledzą wydarzenia techniczne, a ich komentarze są nieraz przydatne w pracy zawodowej. Były to m.in. odczyty pt: Świat lokomotyw parowych, Nowoczesna lokomotywa EURO-SPRINTER, Komunikacja warszawska – stan obecny i prognozy, Kolei dużych prędkości, Modernizacja i rozbudowa systemu drogowego i obiektów inżynierskich w Warszawie, pociąg Pendolino dla PKP Intercity – budowa, parametry techniczno – eksploatacyjne, programowanie działania do 2020 r. w zakresie infrastruktury kolejowej, produkcja nowoczesnych lokomotyw i pojazdów trakcyjnych do przewozu pasażerów firmy Newag.

Konkursy

W 2010 r. Zarząd Oddziału ogłosił i przeprowadził Konkurs dla Szkół Wyższych na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu i komunikacji. Założeniem tego konkursu było, aby tematy prac wybranych i nagrodzonych mogły być wykorzystane do praktycznych zastosowań w Warszawie i na Mazowszu. Przykładowo:

W 2010r zgłoszono prace;

-      z Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego – „Funkcjonowanie stref płatnego parkowania w dużych miastach, zagadnienia organizacyjno-finansowe” (I nagroda)

-      z Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu ”Problemy integracji urządzeń sterowniczych na stanowiskach pracy dyżurnego ruchu” (II nagroda)

Promotorzy otrzymali specjalne podziękowania za trafny wybór praktycznej problematyki.

W IV. Edycji nagrodzono pracę z Politechniki Warszawskiej (PW) pt „Zastosowanie mobilnych znaków zmiennej treści podczas imprez masowych na przykładzie EURO 2012”

W V Konkursie praca dyplomowa „Usprawnienia warunków przesiadania się pasażerów w węźle Metro Marymont – Park Kaskada” z Wydziału Inżynierii Lądowej PW otrzymała I nagrodę, a „Projekt obsługi wybranych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie aglomeracji miejskiej z wykorzystaniem aplikacji komputerowej” z Wydziału Transportu PW – II nagrodę

Funkcja zbiorowego eksperta

 • Wypełnianie funkcji zbiorowego eksperta w naszym Oddziale ma różne formy. Członkowie Oddziału współpracują na rzecz Miasta, a niektórzy są delegatami różnych gremiów doradczych i opiniujących w Urzędzie Miejskim i Wojewódzkim. Oddział nie ustaje w działaniach na rzecz realizacji II linii metra.

Poprzez comiesięczne Forum Dyskusyjne prowadzimy szeroką akcję informacyjną popularyzując różne rozwiązania i usprawnienia komunikacyjne doskonaląc je w wyniku wymiany poglądów i opinii bardzo przydatnych dla Władz.

 

 • Formy tworzenia lobbingu

Z inicjatywy naszego Oddziału BDiK Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało (na przełomie listopada i grudnia 2010 r.) w budynku Warszawskiego Domu Technika wystawę strategii rozwoju układu transportowego Warszawy

 

 • Współpraca z samorządem

Opracowujemy opinie na rzecz Miasta, Województwa i Resortu dotyczące problemów komunikacyjnych w dziedzinie eksploatacji, planowania i realizacji, a także określania strategii rozwoju i polityki komunikacyjnej.

 

Dokumentowania działalności oddziału

 • Kronika

W Klubie Seniorów prowadzone były prace kronikarskie dotyczące bieżącej działalności oraz Kroniki Honorowej, w której zamieszczane są charakterystyki osób szczególnie zasłużonych dla SITK oraz prowadzone były prace nad przygotowaniem notek biograficznych Seniorów, Zasłużonych Seniorów i Członków Honorowych SITK.

Kronikę. opracowywali Koledzy Emilian Domański, Zdzisław Świderski i Leszek Jakubowski Niestety wszyscy zmarli w okresie sprawozdawczym. Prowadzone są działania zmierzające do kontynuowania tych prac.

 • Wydawanie informatora

W Klubie Warszawskim skupiającym 109 osób prowadzona jest elektroniczna kartoteka członków. Pragniemy to przenieść na cały Oddział.

 

 • Inne formy dokumentowania lub reklamy działalności oddziałów

Prowadzone forum było zamieszczane na łamach prasy Gazety Wyborczej.

Działalność gospodarcza

Obowiązki Dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych pełnił kol. Czesław Wrotek członek Zarządu powołany przez Zarząd Oddziału.

Zasadniczym zadaniem działalności w tym okresie było zdobywanie środków finansowych na działalność statutową Oddziału SITK w Warszawie poprzez zlecenia na wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii, prowadzenie szkoleń, kursów zawodowych od potencjalnych jednostek administracyjnych, samorządowych i przedsiębiorstw.

Ośrodek wypracował katalog oferowanychusług i jest dostępny na stronie internetowej Oddział, był wielokrotnie przedstawiany na konferencjach organizowanych przez SITK w Warszawie oraz wysłany pocztą elektroniczną do 40-tu powiatów i 314 gmin województwa mazowieckiego.

Ośrodek był reklamowany wraz z prezentacją nowego katalogu oferowanych usług w ogólnopolskiej wizytówce tekstowej widocznej w wyszukiwarce firm www.pf.pl, niezależnie od oferowanych usług prezentowanych na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego SITK.

Dość istotną formą działalności Ośrodka umożliwiająca zdobywanie zleceń było przygotowanie się do uczestnictwa w przetargach, co wymagało przygotowania odpowiednich zespołów rzeczoznawców i specjalistów, przygotowania wymaganych dokumentów w tym referencji.

Lata 2010-2013 nie były łatwe gdyż właśnie w tych latach zaczęliśmy odczuwać skutki kryzysu gospodarczego i to również miało odczuwalny wpływ na działalność.

Mimo zaistniałych trudności Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych starał się jednak pozyskiwać niezbędne potrzebne środki, aby działalność statutowa Oddziału SITK w Warszawie zbytnio nie ucierpiała .

W latach 2010 -2013 tytuł rzeczoznawcy SITK uzyskało 6 członków naszego Stowarzyszenia,

W wyniku prowadzonej działalności Ośrodek Rzeczoznawstwa wypracował następujące dochody, które przedstawione są w 2-ch obszarach:

 

W zakresie ekspertyz i opinii technicznych zysk na działalność statutową wyniósł:

 

Lata

Kwota /PLN/

Liczba ekspertyz

2010

39 000,00

250

2011

27 000,00

140

2012

26 800,00

101

2013

27 554,00

154

Ogółem

120 354,00

645

 

W latach 2010-2013 zysk z ekspertyz. i opinii wyniósł 120 354,00 PLN i środki te przeznaczone zostały na działalność statutową Oddziału.

Staramy się ażeby praca Ośrodka dawała coraz większe korzyści i w tym celu powołano Komisję ds. pozyskiwania zleceń.

Organizowanie imprezy dla całego SITK

Popularne jest przyjmowanie wycieczek z naszych Kół oraz innych Oddziałów na teren MDL im. Fryderyka Chopina na Okęciu oraz do metra, gdzie oprowadzającymi są nasi koledzy z Kół przy PP Portach Lotniczych i Metrze Warszawskim. W 2010 r. (25.05) gościliśmy w Warszawie członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu. Podstawowym punktem programu było zapoznanie się z rekonstrukcją i konserwacją Arkad Kubickiego. Uczestnicy zwiedzili także dziedziniec i Ogrody Królewskie na terenie Zamku od strony Wisły.

Podczas spaceru specjalnie wyznaczoną przez nas trasą zapoznaliśmy uczestników z historią mijanych obiektów zabytkowych, a podczas obrad w WDT kol. Andrzej Zajączkowski wygłosił prelekcję nt.; zmodernizowanej nawierzchni na części Traktu Królewskiego (Krakowskie Przedmieście). W 2011 r.(24.01) uczestniczyliśmy w plenarnym posiedzeniu w/w Klubu w WDT

Formy życia towarzyskiego członków

Na duże uznanie zasługuje organizowanie wycieczek w Klubie Seniorów o tematyce:

-      technicznej: do stacji techniczno- postojowej Inter City Olszynka Grochowska (18.04.2012 oraz 2013)), do Łodzi (Port Lotniczy) i na pierwszy most spawany (prof. S. Bryły) na Słudwi w Maurzycach koło Łowicza (06.06.2012), stacji techniczno – postojowej metra na Kabatach (05.04.2011), głównej dyspozytorni metra (05.04),

-      kulturalnej (w 2010 r): Musical ”Wonderfull Town” (30.01), Spotkanie z aktorami w Kawiarni Zamkowej (14.02), Spotkanie w Zamku Królewskim na prelekcji nt Leonarda da Vinci (20.02), Spotkanie nt „Galernicy wrażliwości” z aktorką i muzykami w Podchorążówce (28.02),m

W 2013 r Koło Seniorów zorganizowało wycieczki do: Twierdzy w Modlinie, połączonej ze zwiedzaniem lotniska w Modlinie oraz zwiedzano Stadion Narodowy.

W Kole przy WAT organizowane są corocznie wycieczki m.in. na lotnisko wojskowe w Modlinie (17.04.2013), na budowę południowej obwodnicy Warszawy (08.05.2013).

W Oddziale zorganizowano także wycieczki: na modernizowaną linię tramwajową wzdłuż Trasy W-Z, na teren budowy Mostu Północnego, na teren lotniska w Modlinie, do tunelu dla pieszych pod Dworcem Gdańskim w końcowej fazie budowy (10.02.2011), do tunelu doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Czajka (06.06.2012).

Międzyzakładowy Klub przy PKP PLK SA Centrum Diagnostyki w Warszawie wspólnie z Sekcją Kolejową zorganizował:

-      pokaz sprzętu pomiarowego służący do mierzenia prostolinijności połączeń spajanych (spawanych i zgrzewanych) produkcji czeskiej i polskiej (08.05.2012) – 28 osób

-      pokaz sprzętu na potrzeby pomiarów tuneli, geometrii torów i skrajni kolejowej (11-13.07.2012) – 48 osób (wspólnie z Firmą Czerski Trade Polska oraz szwajcarską Amberg Technologies),

-      prezentację możliwości pomiarowych i badawczych (laboratoryjnych oraz terenowych) wykonywanych przez Centrum Diagnostyki dla uczniów kierunków kolejowych z ponad gimnazjalnej szkoły Małaszewiczach (29.11.2012)

W Kole przy PRKDM w Ostrołęce zorganizowano dla członków Koła kulig „Tropem dzikiego zwierza” (02.2012) oraz tradycyjną wigilię 2012.

W Klubie Centrum Diagnostyki corocznie organizowane są spotkania integracyjno – opłatkowe członków i sympatyków Klubu, na które pozyskiwano sponsorów poczęstunku:16.12.2010, 15.12.2011, 20.12.2012, 17.12.2013r. W ostatnim brał udział 91-letni były Minister Komunikacji – Mieczysław Zajfryd.i miało ono charakter nietypowy bowiem połączono je z obchodami 40-lecia powstania diagnostyki nawierzchni kolejowej jako samodzielnej jednostki organizacyjnej na kolejach w Polsce, rozdano pamiątkowe, grawerowane plakietki i dyplomy.

25.04.2013 odbyła się w teatrze Syrena Gala Jubileuszowa z okazji Jubileuszu Profesora Wojciecha Suchorzewskiego, w której oprócz Oficjeli, brali udział nasi Koledzy.

Formy i obszary działalności, w których oddział czuje się najlepiej.

Formą godną wyjątkowej uwagi jest fakt organizowania w naszym Oddziale od października 2003 roku comiesięcznego (z przerwą wakacyjną) Warszawskiego Forum Dyskusyjnego na temat Komunikacji. Spotkania są organizowane we współpracy z Biurem Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy (BDiK) i odbywają się w Warszawskim Domu Technika. Obrady organizuje i prowadzi Prezes Oddziału SITK w Warszawie – mgr inż. Wojciech Wojtysiak, a sprawozdania pisze Prezes Oddziałowej Sekcji Komunikacji Miejskiej mgr inż. Adam Kotuszewski.

Po wygłoszeniu (bezpłatnie) prelekcji odbywa się dyskusja. Sprawozdania z obrad są przekazywane do BDiK oraz Transportu Miejskiego i Regionalnego (ew. do Drogownictwa, jeżeli dotyczy tej branży). Forum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych danym tematem tzn. dla mieszkańców Warszawy, przedstawicieli samorządu, środowiska inżynierów komunikacji i innych specjalności, a także ekonomistów i humanistów. Wysyłamy dziesiątki zaproszeń oraz dajemy ogłoszenie w prasie warszawskiej. Tematyka spotkań jest tak dobrana, że obejmuje kolejno różne dziedziny transportu. W okresie sprawozdawczym odbyło się 40 spotkań w ramach Forum od nr 62 do 101.

 

Od roku 2003 odbyły się następujące spotkania w ramach Forum dyskusyjnego nt. komunikacji: (temat - autor - data):

I              Budowa I linii metra w Warszawie - Jerzy Lejk - 30.10.2003,

II             Polityka transportowa dla Warszawy - Mieczysław Reksnis - 27.11.2003,

III            Komunikacyjna wizja podzamcza - Krzysztof Domaradzki - 04.03 .2004,

IV           Szybka kolej miejska - kiedy i jak? - Aleksander Janiszewski -25.03.2004,

V            Transport w planie zagospodarowania przestrzennego Mazowsza – Kazimiera Denkiewicz- 22.04.2004,

VI           Sprężony gaz ziemny (CNG) - ekologiczne paliwo do napędu autobusów miejskich - Robert Legutko i Robert Pastwa - 27.05.2004,

VII           Studium Techniczne Trasy Mostu Północnego - Mieczysław Reksnis - 24.06.2004,

VIII          Ulice bezpieczne dla dzieci i seniorów - Anna Zielińska - 16.09.2004,

IX           Rozbudowa terminali na lotnisku Okęcie - układ komunikacyjny - Zbigniew Latoszek 21.X.2004,

X            Perspektywy i możliwości wznowienia żeglugi pasażerskiej w Warszawskim węźle Wodnym - Adam Reszka — 18.11.2004,

XI           Jak poprawić jakość usług komunikacyjnych - pasy autobusowe na zatłoczonych ulicach Andrzej Brzeziński - 09.12.2004,

XII           1 linia metra w dzielnicy Bielany - Jerzy Lejk - 24.02.2995,

XIII          Modernizacja linii tramwajowej w Al. Jerozolimskich - Andrzej Brzeziński - 14.03.05,

XIV         Komunikacja autobusowa z wykorzystaniem gazu ziemnego CNG – Janusz Bosakirski - 28.04.2005,

XV          Linia tramwajowa z Ochoty do Wilanowa - Andrzej Brzeziński - 30.05.2005,

XVI         Stan bezpieczeństwa ruchu w Warszawie - Jacek Zalewski - 16.06.2005,

XVII        Parkingi Park & Ride w Warszawie - Andrzej Szarata - 23.06.2005,

XVIII        Działalność społecznego rzecznika niezmotoryzowanych - Krzysztof Rytel - 29.09.2005,

XIX         Szybka Kolej Miejska - kierunki rozwoju - Krzysztof Celiński - 27.10.2005,

XX          Komunikacja zbiorowa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – Maria Nadrowska - 17.11.2005,

XXI         Warszawskie Badanie Ruchu - Sławomir Monkiewicz - 24.11.2005,

XXII        Metody prognozowania ruchu przy użyciu programów EMMA/2 i V1ZUM - Tomasz Dybicz i Wacław Jastrzębski - 23.11.2006,

XXIII        Nowy Boening 787 przybliża turystykę do Warszawy - Kazimierz Szumielewicz - 30.03.2006,

XXIV       Druga linia metra w Warszawie - Bohdan Sabela - 27.04.2006,

XXV        Projekt Parku Komunikacyjnego dla Warszawy - Katarzyna Łowicka - 25.05.2006,

XXVI       Komunikacja w projekcie Obszaru Metropolitalnego Warszawy – Kazimiera Denkiewicz - 29.06.2006,

XXVII      Warszawskie Badanie Ruchu (WBR) - 2005 - wyniki i ich ocena – Sławomir Monkiewicz - 25.09.2006,

XXVIII     Obsługa Tarchomina komunikacją tramwajowa - Tramwaj do Żerania i Tramwaj do Młocin - Andrzej Brzeziński - 18.10.2006,

XXIX       Modernizacja trasy tramwajowej w Al. Jana Pawła II - Andrzej Brzeziński - 09.11.2006,

XXX        Centra logistyczne na Mazowszu - Janusz Fijałkowski - 23.11.2006,

XXXI       Strategia rozwoju Systemu Transportowego dla Warszawy - Mieczysław Reksnis -07.12.2006,

XXXII      Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie - Stanisław Plewako - 22.02.2007

XXXIII     Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego na Siekierkach” - Andrzej Brzeziński - 22.03.2007,

XXXIV     Niepełnosprawni w środowisku drogowo - uliczny - Krzysztof Kaperczak - 26.04.2007,

XXXV     Etapy budowy dojazdów do Terminala Nr 2 i płyt lotniskowych lotniska Okęcie przy utrzymaniu funkcjonowania Terminalu Nr 1 - Zbigniew Latoszek - 24.05.2007,

XXXVI     Wstępna koncepcja Trasy Mostowej Budowlana - Krasińskiego wraz z ekologicznym środkiem transportu - Andrzej Brzeziński - 21.06.2007,

XXXVII    Koncepcja systemu inteligentnego transportu indywidualnego SITI Merkury (PRT) - Włodzimierz Choromański - 06.09.2007,

XXXVIII   Koncepcja obsługi komunikacyjnej EURO 2012 w Warszawie – Stanisław Jedliński - 20.09.2007,

XXXIX     Studium ulic Wybrzeże Szczecińskie - Wybrzeże Helskie oraz ulic Nowo -Jagiellońskiej i Jagiellońskiej w Warszawie - Jacek Thiem i Michał Mikołajczyk -11.10.2007,

XL          Strategia rozwoju systemu transportowego Warszawy - Mieczysław Reksnis - 25.10.2007

XLI          Problemy i usprawnienia ruchu pieszego w mieście na podstawie doświadczeń zagranicznych - Piotr Olszewski - 15.11.2007,

XLII         Rower Miejski w Warszawie - Piotr Krukowski - 28.02.2008,

XLIII        Odcinek centralny II linii metra - Jerzy Lejk - 27.03.2008,

XLIV       Oświetlenie ulic i iluminacja obiektów w Warszawie - Marek Kalinowski - 24.04.2008,

XLV        Trasa Mostowa na Zaporze - Andrzej Brzeziński - 29.05.2008,

XLVI       Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie - Wojciech Pasieczny -26.06.2008,

XLVII       Linia tramwajowa do Piaseczna - Piotr Krukowski i Waldemar Lasek - 25.09.2008,

XLVIII      Studium Techniczno - Ekonomiczne zachodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej - Przemysław Bilewski - 16.10.2008,

XLIX       Zarządzanie ruchem w Warszawskim Węźle Dróg Krajowych – Wojciech Suchorzewski - 30.10.2008,

L             Modernizacja linii tramwajowej w al. Solidarności na odcinku Cmentarz Wolski - ul. Jagiellońska - Grzegorz Madrjas - 27.11.2008,

LI            Strefa płatnego parkowania w Warszawie - Jerzy Missala - 11.12.2008,

LII           Koncepcja obsługi osiedla Gocław komunikacją tramwajowa - Krzysztof Masłowski 26.02.2009,

LIII          Studium komunikacyjne węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego w Warszawie - Wanda Strzałkowska - Malasek - 26.03.2009,

LIV          Metody modelowania ruchu pieszego na przykładzie węzła przesiadkowego Metro – Ratusz Arsenał - Anita Sowulewska - 30.04.2009,

LV          Program poprawy bezpieczeństwa ruchu w Warszawie - Andrzej Brzeziński - 21.05.2009,

LVI          Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim PKP w Warszawie - Stefan Sama - 25.06.2009,

LVII         Koncepcja sieci rurociągów kablowych lokalizowanych pod drogami Warszawy - Piotr Krukowski - 24.09.2009,

LVIII        Usprawnienia ruchu dla transportu publicznego - zamierzenia realizacyjne - Waldemar Lasek - 15.10.2009,

LIX          Koncepcja modernizacji linii tramwajowej w ul. Zielenieckiej i al. Zielenieckiej - Grzegorz Madrjas - 29.10.2009,

LX          Studium techniczne trasy Olszynki Grochowskiej od dzielnicy Wawer do płn. Granicy miasta - Wanda Strzałkowska - Malasek — 26.11.2009,

LXI          Modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego - Sławomira Wierzchowska i Krzysztof Białecki - 03.12.2009,

 

LXII         Koordynacja inwestycji i remontów w pasach drogowych ulic m. st. Warszawy - Wiesław Witek - 28.01.2010,

LXIII        Technologia budowy II linii metra w Warszawie - Radosław Żołnierzak - 25.02.2010,

LXIV       Funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w Warszawie na tle dużych miast polskich - Anna Strachocka - 25.03.2010,

LXV        Warszawski Rower Publiczny - Andrzej Brzeziński - 29.04.2010,

LXVI       Jak jeździć po warszawskich rondach - Zygmunt Użdalewicz - 27.05.2010,

LXVII       Efekty wdrożenia pasa tramwajowo = autobusowego na Trasie W-Z – Andrzej Brzeziński - 17.06.2010,

LXVIII      Ocena skutków ruchowych wprowadzenia pasów autobusowych na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie - Stefan Sama - 30.09.2010,

LXIX       Nowa Strategia Transportowa dla Warszawy - Mieczysław Reksnis - 28.10.2010,

LXX        Możliwości budowy ulic ruchu uspokojonego w Warszawie na przykładzie doświadczeń z Puław - Marek Wierzchowski 25.11.2010,

LXXI       Zarządzanie ruchem w Warszawie (historia, stan obecny, koncepcja rozwoju) -Wojciech Suchorzewski - 09.12.2010,

LXXII       Pasy tramwajowo - autobusowe na sieci tramwajowej Warszawy - potrzeby i możliwości - Andrzej Brzeziński - 27.01.2011,

LXXIII      Koncepcja przebudowy ul. Puławskiej na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy do Doliny Służewieckiej - Jacek Steinke - 24.02.2011,

LXXIV     Dostosowanie Miejskiego Układu Drogowego do planowanej budowy drogi S7 w kierunku Gdańska - Jacek Steinke - 31.03.2011,

LXXV      Przedłużenie Trasy Armii Krajowej do węzła Konotopa - Andrzej Berliński - 28.04.2011,

LXXVI     Metody cyklicznego szacowania przewozów w transporcie pasażerskim organizowanym przez ZTM - Tomasz Dybicz - 26.05.2011,

LXXVII    Modernizacja Trasy Armii Krajowej do parametrów trasy ekspresowej na odcinku od ul. Modlińskiej do Marek - Robert Mereszyński - 30.06.2011,

LXXVIII    Analizy organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m.st. Warszawy - Marcin Wapniarski - 29.09.2011,

LXXIX     Problemy ruchu pieszego w Warszawie - Andrzej Brzeziński - 27.10.2011,

LXXX      Warszawskie Badanie Ruchu 2005 i propozycje dalszych działań – Tomasz Dybicz-24.11.2011,

LXXXI     Utrudnienia w ruchu drogowym w Warszawie w 2012 r. - Wiesław Witek - 08.12.2011,

LXXXII    Redukcja emisji C02 w sektorze transportu - działania i plany działań w Warszawie - Stanisław Jedliński - 27.01.2012,

LXXXIII    Studium obsługi komunikacyjnej wschodniego obszaru dzielnicy Białołęka - Małgorzata Fitak i Krzysztof Sama - 23.02.2012,

LXXXIV   Węzły przesiadkowe - przyjazne dla podróżnych? - Piotr Olszewski i Piotr Krukowski -29.03.2012,

LXXXV    Warunki funkcjonowania ścisłego centrum Warszawy w okresie budowy stacji Świętokrzyska dla II linii metra oraz EURO 2012 - Wiesław Witek - 27.04.2012,

LXXXVI   Zasady komunikacyjnej UEFA - EURO 2012 - Mieczysław Reksnis i Janusz Galas-31.05.2012,

LXXXVII  Studium przedprojektowe trasy tramwajowej na odcinku al. Waszyngtona Bora - Komorowskiego - pętla Gocław - Stefan Sama - 28.06.2012,

LXXXVIIIWpływ planowanej przebudowy trasy S8 i Mostu Grota - Roweckiego na ruch w układzie ulic Warszawy - Andrzej Brzeziński - 20.09.2012,

LXXXIX   Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawie - Marek Wierczyński - 25.10.2012,

XC          Stan realizacji II linii metra w Warszawie - Jerzy Lejk — 29.11.2012,

XCI         Inwestycje drogowe w Warszawie w roku 2013 - Wiesław Witek - 06.12.2012,

XCII        Zatoki autobusowe w Warszawie i innych miastach Europy -Marcin Jackowski - 31.01.2013,

XCIII        Veturilo - Warszawski Rower Miejski - Łukasz Puchalski - 28.02.2013,

XCIV       Centrum Zarządzania Ruchem w Warszawie - stan obecny i zamierzenia przyszłościowe - Sebastian Kubanek - 21.03.2013,

XCV        Raport o stanie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie w 2012 r. – Ewa Ptasińska- 17.04.2013,

XCVI       Małe modernizacje ulic w Warszawie - Marek Wierczyński - 23.05.2013,

XCVII      Legionowska Trasa Mostowa - Maria Puk - 27.06.2013,

XCVIII     Inwestycje komunikacyjne w Warszawie w latach 2014 - 2020 z udziałem Funduszy Europejskich - Michał Olszewski - 26.09.2013,

 

XCIX       Program inwestycji związanych z transportem publicznym w latach 2014 - 2020 z udziałem Funduszy Europejskich - Michał Olszewski - Dyskusja Panelowa - Wojciech Suchorzewski - 31.10.2013,

C            System Transportowy Warszawy – Andrzej Brzeziński – panel dyskusyjny ze studentami – 28.11.2013,

CI           Koordynacja inwestycji komunikacyjnych w Warszawie w 2014 roku – Jerzy Stępniak 12.12.2013.