Aktualności

Ważna informacja

Opublikowano: 2021-04-16

Z głębokim Żalem przekazujemy wstrząsającą wiadomość, że w dniu 16.04.2021 zmarł nasz kolega Prezes Naszego Oddziału mgr inż. Stefan Sarna.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00
w Kościele pw. św. Anny ul. Kościelna 4
w miejscowości Sterdyń woj. maz.

Działalność społeczna i zawodowa kol. Stefana Sarny

Kol. Stefan Sarna mgr inż. budownictwa drogowego był wybitnym ekspertem w zakresie transportu, wieloletnim działaczem i organizatorem na skalę krajową, posiadał olbrzymie osiągnięcia w działalności społecznej oraz zawodowej w zakresie rozbudowy i modernizacji transportu publicznego w Warszawie i na Mazowszu. Miał również duży wkład i osiągnięcia w zakresie pogłębiania wiedzy fachowej kadr inżynierskich zawiązanych z transportem miejskim będąc współorganizatorem wielu konferencji naukowo – technicznych oraz prowadząc Forum Ekspertów w zakresie transportu miejskiego oraz prowadząc wykłady i szkolenia z zakresu transportu a także publikując swoje prace w branżowych czasopismach.

Jego praca społeczna i zawodowa zaowocowała uzyskaniem wielu odznaczeń i nagród. Jego działalność zawodowa, jak i społeczna cechowała się wieloma nowatorskimi inicjatywami usprawniającymi procesy transportowe. Chętnie przekazywał swoje wieloletnie doświadczenie młodzieży. Posiadał dużą wiedzę techniczną, wykazywał duże zaangażowanie.

Cieszył się olbrzymim zaufaniem środowiska. Był świetnym fachowcem oraz dobrym i uczynnym człowiekiem.

1. Działalność społeczna

Od 1972 roku aktywnie działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK)

 • członek i przewodniczący kół i sekcji SITK w miejscach swojej pracy zawodowej: Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Biuro Planowania i Rozwoju Warszawy, AECOM sp. z o. o.
 • od 2014 roku Prezes Oddziału SITK w Warszawie i Członek Honorowy SITK .
 • Przewodniczący Krajowej Sekcji Przestrzennych Zagadnień Komunikacyjnych SITK, a wcześniej Rady Prezesów Stowarzyszenia
 • Przewodniczący I Komitetu ds. Rozwoju infrastruktury drogowej w Polskim Kongresie Drogowym
 • w latach 1994-2006 Redaktor Naczelny miesięcznika SITK: „Transport Miejski i Regionalny”

2. Praca zawodowa

Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Dróg i Mostów PW, następnie pracował w:

 • Biurze Planowania i Rozwoju Warszawy, jako Kierownik Pracowni,
 • Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad jako Naczelnik Wydziału,
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gdzie był Dyrektorem Biura Przygotowania Inwestycji,

a zakończył w firmie AECOM jako Manager Działu Transportowego.

Współudział i kierowanie zespołami przy ważniejszych opracowaniach projektowo-studialnych:

 • Studium wykonalności realizacji linii tramwajowej Żerań – Winnica w Warszawie,
 • Studium wykonalności autostrady A2 odc. Stryków – Konotopa, .
 • Studium wykonalności modernizacji linii tramwajowej w Al. Solidarności w War-szawie
 • Studium wykonalności budowy linii tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego,
 • Koncepcja i projekt budowlany odc. DW 581 Gostynin – Krośniewice, oraz DW 722 Piaseczno – Grójec
 • Koreferat do Studium Wykonalności Trasy Mostu Północnego w Warszawie na zlecenie ZDM,

Przykładowe autorskie publikacje:

 • Czynnik czasu podróży w zachowaniach użytkowników dróg. Referat na I Polski Kongres Drogowy: Lepsze drogi – lepsze jutro,
 • Zhierarchizowane planowanie przestrzenne warunkiem zrównoważonego rozwoju uwzględniające budowę autostrad i dróg ekspresowych. Referat na I Polski Kongres Drogowy: Lepsze drogi – lepsze jutro.
 • Achivements from the Euro – regional Project – ITS deployment on the trans Eu-ropean Road network. Osiągnięcia europejskich projektów regionalnych – rozmiesz-czenie ITS w transeuropejskich sieciach drogowych. Współautor referatu na VI Między-narodową konferencję pt. „Telematyka Systemów Transportowych”.

Wykładowca studium podyplomowego Planowanie Przestrzenne na Wydziale Architektury PW.

3.Odznaczenia i nagrody

Odznaczenia stowarzyszeniowe:

 • Diamentowa, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa SITK
 • Diamentowa, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa NOT
 • Medale:
  • im. F. Kucharzewskiego
  • im. A i Z Wasiutyńskich
  • im. H. Komorowskiego
 • Statuetka im. Ernesta Malinowskiego
 • Wyróżnienie Statuetką „TRYLINKA”
 • Złota i Srebrna odznaka Towarzystwa Urbanistów Polskich

Odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi
 • Srebrna Odznaka „Przodujący Drogowiec"
 • Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Transportu RP"

Nagrody w pracy zawodowej:

 • Nagroda trzecia z konkursie DYPLOM DLA WARSZAWY, w 1970r. za pracę dyplomową zorg. przez Prezydium m. st. Warszawy i Sztandar Młodych,
 • Nagroda Ministra AGTiOŚ dla zespołu za opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Banku Inżynierii Ruchu ,
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne
 • Nagroda Ministra AGTiOŚ dla zespołu BPRW za opracowanie Wytycznych Projektowania Ulic.
 • Nagroda naukowa ( zespołowa) Dyrektora IGPiK II stopnia za opracowanie Planowanie systemów transportowych w miastach
 • Wyróżnienie Ministra Transportu dla zespołu BPRW za opracowanie Metody oceny efektywności usprawnień w organizacji ruchu drogowego
czytaj dalej  

Terminy i programy szkoleń na tematy budownictwa infrastrukturalnego - kwiecień i maj 2021

Opublikowano: 2021-04-09

czytaj dalej